Wskazówki, gdzie szukać pomocy

W obecnej sytuacji związanej z epidemią COVID – 19 działają instytucje wspierające, świadczące pomoc .
Jeżeli ty lub ktoś z twoich bliskich doświadcza przemocy, możesz zadzwonić, napisać e-mail, skontaktować się przez Skype’a. Otrzymasz profesjonalną pomoc.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”

Oferta dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie:
infolinia 800 12 00 02 czynna przez całą dobę
Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

Od 1 sierpnia 2016 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchamia (pilotażowo) w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” konsultacje z wykorzystaniem komunikatora SKYPE.

W każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się przez SKYPE’A (pogotowie.niebieska.linia) ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nowa oferta adresowana jest także do osób głuchych i niedosłyszących – dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym.

telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50 w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00,  800 12 00 02  w środy w godz. 18.00 – 22.00
Prawnicy udzielają informacji na temat przepisów prawa i procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

poradnia  e – mailowa pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info
Pomoc, jakiej udzielamy drogą mailową to: wsparcie dla osób doznających przemocy lub będących jej świadkami, udzielanie informacji o możliwościach terapii dla osób stosujących przemoc, psychologicznych mechanizmach i społecznych uwarunkowaniach zjawiska przemocy, prawach i możliwościach prawno-proceduralnych, a także o adresach instytucji pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie.

interwencje w sprawach przemocy w rodzinie, podejmowane także w stosunku do osób uprzednio skazanych za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członków rodziny, mających warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności lub przebywających na warunkowym zwolnieniu i dopuszczających się przemocy wobec najbliższych (zgodnie z zapisami porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministrem Sprawiedliwości i Komendantem Głównym Policji).
W ramach interwencji informacje uzyskane od osób kontaktujących się z Pogotowiem “Niebieska Linia” przekazujemy lokalnym służbom, a następnie monitorujemy podjęte przez nich działania i ich efekty.
Interwencja może być podjęta na prośbę osoby kontaktującej się z nami lub z inicjatywy konsultanta Pogotowia w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

Instytucje lokalne:

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

Informujemy, że psychoterapeuci i interwenci SOWiIK udzielają wsparcia ambulatoryjnego  w formie telefonicznej, mailowej, on line w godzinach 8.00-18.00
Dostępne numery telefonów pod którymi udzielamy pomocy to:

15/ 642 52 93 (numer całodobowy)

15/ 642 52 99
786 024 070
781-006-888

e-mail: sowiik@sowiik.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy
Nr telefonu zaufania 734 454 444

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy
Nr telefonu 15 841 01 03 (w godzinach pracy Urzędu Gminy w Pysznicy)
Prosimy zgłaszać wszelkie potrzeby w zakresie pomocy związanej z pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom

Posterunek Policji w Pysznicy
Nr telefonu 15 877 33 72

NZOZ ” Zdrowie Rodziny” w Pysznicy
Nr telefonu 15 841 00 02

Punkt konsultacyjny w Pysznicy – nieczynny do odwołania

Jak zgłosić osobę nadużywającą alkoholu do obowiązkowego leczenia odwykowego?

1) Wniosek o podjęcie przez Gminna Komisję Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych czynności zmierzających do orzeczenia o obowiązku leczenia może złożyć każda osoba ( nie tylko spokrewniona) bądź instytucja.
2) Warunkiem podjęcia czynności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, są, oprócz nadużywania alkoholu,

  • rozkład życia rodzinnego,
  • demoralizacja małoletnich,
  • uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
  • systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego.
    3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest uprawniona do wszczęcia postępowania wobec osób zameldowanych bądź przebywających na terenie Gminy Pysznica.
    4) Wniosek należy złożyć w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek dotyczyć ( sekretariat Urzędu Gminy Pysznica pok. 24 lub pokoju 27). Wniosek można uzyskać w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony internetowej. Osoba uzależniona od alkoholu lub poszukująca pomocy może zgłosić się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Pysznica pok. 27, 37-403 Pysznica ul. Wolności 322. Kontakt z przewodniczącym komisji tel. 15 841 01 03 lub centrala 15 841 00 04.

Komisja informuje, że pomoc można znaleźć również w następujących instytucjach:

Stalowowolski Ośrodek Wspierania Interwencji Kryzysowej ( SOWiK) 37- 464 Stalowa Wola ul. Polna 18

tel. 15 642 52 99
tel./ fax. 15 642 52 93
tel. kom. 786 024 070
e-mail: sowiik@sowiik.pl

W sprawach pomocy prosimy o kontakt:
e-mail: sowiik@sowiik.pl

Kluby i Stowarzyszenia

Stalowa Wola
Klub Abstynenta ‘’ Alternatywa’’
ul. Hutnicza 8
tel. 15 844-75-73

Tarnobrzeg Stowarzyszenie Klub Abstynenta
ul. Jędrusiów 16
Godziny przyjęcia: we wtorki i czwartki w godzinach od 17.00 do 19.00

Stowarzyszenie Klub Abstynenta ‘’ Krokus’’
ul. M. Dąbrowskiej 10
tel. 15 823-07-57

Stalowa Wola –Al.- Anon Grupa ‘’ Metamorfoza’’
Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 41 ( Plebania kościoła pw. Opatrzności Bożej)
Spotkania w poniedziałki o godz. 17.00

Poradnie

Stalowa Wola
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Staszica 4 (wejście od ulicy Wyszyńskiego)
tel. 15 843 31 19 (czynny w godz. 8-15)
Zainteresowane osoby proszone są o rejestrację telefoniczną lub kontakt osobisty celem ustalenia terminu konsultacji kwalifikacyjnej

godziny pracy poradni:
pon. 7.25 – 19.00
wt. 7.25 – 15.35
śr. 7.25 – 19.00
czw. 7.25 – 20.00
pt. 7.25 – 15.35

Nisko
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
( SPZZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień)
Plac Wolności 54
tel. 15 841-69-31, 15 841-67-03
Czynna: 7.30 – 15.30

Stalowa Wola
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
( Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia)
ul. Dąbrowskiego 7
tel. 15 844-88-08

Żurawica
Poradnia Leczenia Uzależnień
( Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny)
ul. Różana 9
tel. 16 672-37-30

Leczenie stacjonarne
Jarosław
Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu ( COTUa)
( Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholi i Współuzależnienia)
ul. Kościuszki 18
tel. 16 621-46-11

Stalowa Wola
Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu ( COTUa)
( Wojewódzki Ośrodek terapii Uzależnienia od Alkoholi i Współuzależnienia)( WOTUW)
ul. Dąbrowskiego 7
tel. 15 844-86-16, 15 844-88-08

Żurawica
Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu ( COTUa)
( SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych)
Żurawica 492
tel 16 671-32-11

Podkarpackie – telefony zaufania
Rzeszów
Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin
Tel 17 862-13-14

Stalowa Wola
Telefon Zaufania 800-701-888
Czynny: wtorki i piątki w godz. 17-20

Tarnobrzeg
Telefon Zaufania Młodzieżowy 15 988

Print Friendly, PDF & Email