Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Osobą kierująca referatem jest Beata Kuziora (GP.I) – Kierownik Referatu
pokój nr 4, tel. 15 841 09 34, e-mail: bkuziora@pysznica.pl, planowanie@pysznica.pl

Artur Stelmach (GP.III) – stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami gminnymi i planowania przestrzennego
pokój nr 4, tel. 15 841 09 34, e-mail: astelmach@pysznica.pl

Weronika Chciukpomoc administracyjna
pokój nr 4, tel. 15 841 09 34, e-mail: wchciuk@pysznica.pl

Małgorzata Wieteska (GP.IV)– stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki wodnej
pokój nr 26, tel. 15 841 09 32, e-mail: srodowisko@pysznica.pl

Zakres zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 1. Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Udostępnianie projektów założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian tego planu do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści.
 4. Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania i o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.
 5. Uzgadnianie projektu planu miejscowego z zainteresowanymi organami.
 6. Podejmowanie zleconych czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej.
 7. Użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w drodze czynności cywilno-prawnych, ustalanie czynszu.
 8. Numeracja porządkowa nieruchomości.
 9. Nazewnictwo ulic.
 10. Podziały nieruchomości.
 11. Prowadzenie rejestru aktów notarialnych,
 12. Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości
 13. Prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie: wydania decyzji warunkach zabudowy, zmian decyzji warunkach zabudowy, przeniesienia decyzji warunkach zabudowy.
 14. Wydawanie wypisów i wyrysów z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
 15. Wydawanie wypisów i wyrysów ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
 16. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
 17. Przygotowanie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówienia na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizami urbanistycznymi.
 18. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki.
 19. Najmy, dzierżawy nieruchomości w drodze czynności cywilno-prawnych, ustalanie czynszu.
 20. Przygotowanie decyzji w sprawach oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Gminnych jednostek organizacyjnych.
 21. Rozgraniczenia nieruchomości.
 22. Sprzedaż nieruchomości.
 23. Decyzje na wycinkę drzew.
 24. Prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
 25. Prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie zmian decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 26. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 27. Współuczestniczenie w sporządzaniu założeń i planów społeczno – gospodarczych oraz zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej ochrony środowiska.
 28. Współudział w opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska i sporządzaniu raportów z wykonania tego Programu.
 29. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 30. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
 31. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony zasobów środowiska, w szczególności: ochrona powietrza, wód i powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem i polem elektromagnetycznym, ochrona kopalin, ochrona środowiska przed odpadami.
 32. Przygotowywanie opinii do decyzji w sprawie eksploatacji złóż kopalin zlokalizowanych na terenie gminy.
 33. Prowadzenie spraw w zakresie opiniowania projektów prac geologicznych pod kątem zgodności z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
 34. Przygotowywanie opinii projektów rekultywacji gruntów.
 35. Prowadzenie spraw w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska.
 36. Prowadzenie spraw w zakresie opiniowania lokalizacji inwestycji pod względem szkodliwości dla środowiska.
 37. Ustalanie opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.
 38. Załatwianie spraw interwencyjnych związanych z korzystaniem ze środowiska.
 39. Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie.
 40. Egzekwowanie postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie.
 41. Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (aktualizacja sprawozdania).
 42. Realizacja Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Podkarpackiej (sprawozdawczość i prowadzenie działań edukacyjnych).
 43. Prowadzenie postępowań w zakresie wycieku nieczystości ciekłych.
 44. Udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych o właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 45. Ochrona bezdomnych zwierząt.
 46. Rozliczanie opłat koncesyjnych i kar za nielegalne wydobycie kopalin.
 47. Przygotowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
 48. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z programu opieki nad zwierzęta bezdomnymi w szczególności: zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt, zakup wyposażenia niezbędnego do wyłapywania i transportu bezdomnych zwierząt, zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
 49. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną.
 50. Współpraca z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.
 51. Prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt.
 52. Współpraca z odpowiednimi instytucjami w zakresie odbierania zwierzęcia rażąco zaniedbywanego i okrutnie traktowanego.
 53. Zapewnienie opieki dla zwierząt bezdomnych z terenu Gminy.
 54. Współpraca z rolnikami w szczególności w zakresie doradztwa oraz informowania o możliwości korzystania ze szkoleń i kursów.
 55. Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych, w tym w szczególności zwalczania wścieklizny.
 56. Współpraca ze służbami doradztwa rolniczego i innymi jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa, w tym służbami w zakresie ochrony roślin.
 57. Współdziałanie z organizacjami zajmującymi się łowiectwem, hodowlą i ochroną zwierzyny.
 58. Opracowanie sprawozdań dotyczących upraw maku na terenie gminy.
 59. Współdziałanie z dzierżawcami obwodów łowieckich w opiniowaniu rocznych planów prowadzenie spraw związanych z gospodarką rolną, w szczególności wynikających z przepisów ustaw: o ochronie roślin uprawnych, o przeciwdziałaniu narkomanii, o ochronie zwierząt, o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, współdziałanie w sprawach zagospodarowania obwodów łowieckich, ochrony i hodowli zwierząt.
 60. Wydawanie zaświadczeń dla rolników o położeniu gruntu w Naturze 2000.
 61. Nadzór nad wspólnotami gruntowymi.
 62. Prowadzenie postępowań dotyczących usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania/magazynowania,
 63. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej dla podmiotów odbierających odpady komunalne.
 64. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prowadzenia prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególnym zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 65. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie.
 66. Sporządzenie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie.
 67. Współudział w przygotowywaniu dokumentacji i materiałów do przeprowadzenia przetargów związanych z wyborem podmiotu, który będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (SIWZ) oraz w przygotowywaniu projektów umów.
 68. Przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i od firm zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych.
 69. Przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 70. Umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o: harmonogramie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, osiągniętych przez Gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, informacji o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, miejscach i terminach odbioru odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzących z gospodarstw domowych.
 71. Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
 72. Opiniowanie i uzgodnienie Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami.
 73. Nadzorowanie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 74. Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne.
 75. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie funkcjonowania urządzeń wodnych oraz inwestycji melioracyjnych na ternie gminy.
 76. Rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruncie do stanu poprzedniego.
 77. Nakazywanie przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
 78. Zatwierdzanie ugody ustalającej zmiany stanu wody na gruntach.
 79. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji: kąpielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
 80. Wyrażanie zgody na utworzenie kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w formie uchwały, będącej aktem prawa miejscowego.
Print Friendly, PDF & Email