Orlik w Jastkowicach

Projekt “Lokalny Animator Sportu” Orlik Jastkowice

Celami Projektu są:

1. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;

2. stworzenie jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych;

3. przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć;

4. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców;

5. przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym;

6. optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz pozostałej lokalnej infrastruktury sportowej, aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania Projektu, poprzez zobowiązanie JST do przeznaczania dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie Animatorów równorzędnej do przekazanej przez ministra właściwego do spraw sportu kwoty dofinansowania przez cały okres trwania zadania.

Print Friendly, PDF & Email