PSZOK

W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na terenie gminy został utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. PSZOK został utworzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznicy, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica.
Zebrane odpady komunalne z terenu Gminy przyjmowane są nieodpłatnie. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych. W PSZOK zbierane są odpady komunalne wymienione w uchwale Rady Gminy Pysznica w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, tj.:
a)    metal,
b)    odpady budowlane i rozbiórkowe,
c)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d)    meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e)    baterie,
f)    akumulatory,
g)    opony,
h)    przeterminowane leki,
i)    chemikalia ( farby, lakiery, oleje, przeterminowane środki ochrony roślin).

Print Friendly, PDF & Email