Pozyskane środki z Unii Europejskiej

Mapa dotacji [zobacz]

2017 r.

Projekt: „Mobilny MOF Stalowej Woli” w porozumieniu z miastem Stalowa Wola i Nisko oraz gminą Zaleszany.

2017-2018 r.

Projekt “Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”

2018 r.

Projekt: „Szkolne eksperymentowanie w Gminie Pysznica” [zobacz]

Projekt “Przedszkole Pod Wesołym Słonikiem” [zobacz]

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

2018 r.

Operacja pn. „Rozwój Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i Kulturalnego w Pysznicy” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja pn. „Sportowo, rekreacyjnie, integracyjnie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rzecz jej aktywnego wykorzystania” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

2019 r.

Gmina Pysznica 26 marca 2019 roku podpisała umowę z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw z Lublina o powierzenie grantu na realizację projektu „e-Gmina Pysznica 2019”. Wysokość grantu to 149 942,00 zł. Realizacja projektu obejmuje przeszkolenie 276 mieszkańców gminy Pysznica poprawiające umiejętności korzystania z Internetu oraz zwiększające umiejętności z zakresu e-usług publicznych i wykorzystania publicznych e-zasobów.

Szkolenia prowadzone będą w ramach następujących modułów tematycznych:
„Rodzic w Internecie”,
„Mój biznes w sieci”,
„Moje finanse i transakcje w sieci”,
„Działam w sieciach społecznościowych”,
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
„Rolnik w sieci”,
„Kultura w sieci”.

Szczegóły [zobacz]

2020 r.

Od 25 marca 2020 r. obowiązuje rozporządzenie MEN o obowiązkowym prowadzeniu zdalnej edukacji szkolnej, realizującej podstawy programowe. Wójt Gminy Pysznica  Łukasz Bajgierowicz w celu ułatwienia nauki na odległość, wprowadził możliwość nieodpłatnego wypożyczanie komputerów uczniom. Do tej pory wypożyczono ich 61.

Akcja wypożyczania komputerów nadal trwa. Wystarczy, że rodzic czy opiekun ucznia zwróci się do dyrektora szkoły z prośbą o zawarcie umowy użyczenia na udostępnienie sprzętu.

Przez ostatni rok do pracowni szkolnych trafiło 24 nowych komputerów zakupionych ze środków budżetowych i unijnych dotacji.

Dodatkowo, 1 kwietnia 2020 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków o grant na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu, umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Gmina Pysznica złożyła wniosek na zakup 24 szt. komputerów o wartości 58 800,00 zł , ponadto z własnych środków zakupiła dodatkowe 5 sztuk za kwotę 12 250 zł.

W chwili obecnej przygotowujemy się do kolejnych zakupów sprzętu dla uczniów i nauczycieli w ramach drugiej transzy środków ,, Zdalna szkoła +”

Realizacja projektu  “Zdalna Szkoła” ma za zadanie służyć walce z wykluczeniem cyfrowym uczniów i jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii.

Działanie to jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1 “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projekt grantowy pn. “Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.”

 

Punkt Przedszkolny w Jastkowicach” – projekt złożony w ramach naboru konkursowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1: Rozwój edukacji przedszkolnej

Wartość projektu: 374 808,14 zł
Wkład własny: 37 819,10 zł
Kwota dofinansowania: 336 989,04 zł
w tym: 318 586,91 zł ze środków UE, 18 402,13 zł ze środków budżetu Państwa.

Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2020

Cele projektu: Celem głównym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Pysznica, poprzez zwiększenie o 25, liczby miejsc wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy i zachowanie instytucjonalnej gotowości miejsc przedszkolnych, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia projektu.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania i uzyskane efekty::

1. Utworzenie i doposażenie Punktu Przedszkolnego w Jastkowicach

     1) Adaptacja pomieszczeń w budynku, w tym m.in. do wymogów sanitarnych i p.poż. oraz punktu wydawania posiłków.  W ramach działania zostały wykonane następujące prace: zostały zainstalowane drzwi o odpowiednich wymaganiach przeciwpożarowych, zostały położone płytki glazurowe na ścianach i wykonane dodatkowe punkty wod-kan. w pomieszczeniu wydawania posiłków,

    2) Doposażenie placu zabaw: zostały zakupione i zamontowane na trwale z podłożem następujące urządzenia: 2szt. bujaków na sprężynach, huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw zabawowy “Skarbiec Sknerusa”, piaskownica z zadaszeniem, ławka miejska, kosz na śmieci. Dodatkowo ze względu na bliskość garaży samochodowych, dla zapewnienia bezpieczeństwa istniała konieczność wykonania ogrodzenia o dł. ok. 20m z furtką.

    3) Zakup i montaż wyposażenia kuchni, tj. dostosowanie pomieszczenia do wymagań punktu wydawania posiłków: zakup i instalacja zmywarki z funkcją wyparzania, stoły robocze, lodówka, kuchenka elktr., czajnik elektr. sztućce, talerze, kubki, dzbanki, termosy do przewożenia posiłków,

    4) Zakup wyposażenia pomieszczeń: łóżeczka dla dzieci, szafki, półki, szafa na łóżeczka i pościel, sprzęt do utrzymania porządku (odkurzacz, wiadra, worki, szczotki, zmiotki, kosze), wieszaki łazienkowe, stolik z krzesłami do pom. socjalnego, dywan do sypialni,

    5) Zakup pomocy dydaktycznych: Magiczny dywan, Zestaw interaktywny (tablica interaktywna, projektor, komputer z oprogramowaniem, głośniki), gry i zabawy dla dzieci, laptop do kącika kącik komputerowego do pracy indywidualnej z dziećmi wyrównującej szanse w zdobywaniu umiejętności obsługiwania komputera dzieciom nie posiadającym w domu komputera.

2. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego Punktu Przedszkolnego.

     1) zatrudnienie dwóch nowych nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,

     2) zatrudnienie personelu pomocniczego: (1 x pomoc nauczyciela, 1 x woźna oddziałowa, 1 x pomoc kuchenna).

     3) Ponoszenie kosztów eksploatacyjnych obiektu (opłaty za: gaz, energię, śmieci, wod-kan.)

3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W ramach zadania zostaną sfinansowane koszty podniesienia kwalifikacji 1 nowozatrudnionego nauczyciela do pracy z dziećmi mającymi zdiagnozowane specjalne potrzeby edukacyjne. Koszty podniesienia kwalifikacji obejmować będą: odpłatność za studia podyplomowe oraz ewentualne koszty delegacji służbowych (dojazd, nocleg, wyżywienie),

Print Friendly, PDF & Email