Pozyskane środki z Unii Europejskiej

Mapa dotacji [zobacz]

2017 r.

Projekt: „Mobilny MOF Stalowej Woli” w porozumieniu z miastem Stalowa Wola i Nisko oraz gminą Zaleszany.

Informacja o zakończeniu realizacji projektu: https://www.stalowawola.pl/wp-content/uploads/2020/08/MOF-Mobilny-zakończone-.pdf

2017-2018 r.

Projekt “Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”

2018 r.

Projekt: „Szkolne eksperymentowanie w Gminie Pysznica” [zobacz]

Projekt “Przedszkole Pod Wesołym Słonikiem” [zobacz]

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

2018 r.

  1. Operacja pn. „Rozwój Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i Kulturalnego w Pysznicy” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

2. Operacja pn. „Sportowo, rekreacyjnie, integracyjnie – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rzecz jej aktywnego wykorzystania” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

2019 – 2020 r.

Operacja pn.: “Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Wolności 277 w części przeznaczonej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej programem w zakresie budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

2020 r.

Operacja pn.: “Budowa placu zabaw i siłowni terenowej w Studzieńcu” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej programem w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

2019 r.

Gmina Pysznica 26 marca 2019 roku podpisała umowę z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw z Lublina o powierzenie grantu na realizację projektu „e-Gmina Pysznica 2019”. Wysokość grantu to 149 942,00 zł. Realizacja projektu obejmuje przeszkolenie 276 mieszkańców gminy Pysznica poprawiające umiejętności korzystania z Internetu oraz zwiększające umiejętności z zakresu e-usług publicznych i wykorzystania publicznych e-zasobów.

Szkolenia prowadzone będą w ramach następujących modułów tematycznych:
„Rodzic w Internecie”,
„Mój biznes w sieci”,
„Moje finanse i transakcje w sieci”,
„Działam w sieciach społecznościowych”,
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
„Rolnik w sieci”,
„Kultura w sieci”.

Szczegóły [zobacz]

kwiecień 2020 r.

Gmina Pysznica realizuje projekt: „Zdalna szkoła w gminie Pysznica”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  2014 – 2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: ”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Celem projektu jest zakup 24 szt. laptopów do szkół z terenu gminy Pysznica z przeznaczeniem dla uczniów na potrzeby zdalnego nauczania.

PSP w Pysznicy – 9 laptopów
PSP w Jastkowicach – 9 laptopów
PSP w Kłyżowie – 3 laptopy
PSP w Krzakach – 3 laptopy

Dofinansowanie projektu z UE: 58 800,00 zł


 

Punkt Przedszkolny w Jastkowicach” – projekt złożony w ramach naboru konkursowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1: Rozwój edukacji przedszkolnej

Wartość projektu: 374 808,14 zł
Wkład własny: 37 819,10 zł
Kwota dofinansowania: 336 989,04 zł
w tym: 318 586,91 zł ze środków UE, 18 402,13 zł ze środków budżetu Państwa.

Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2020

Cele projektu: Celem głównym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Pysznica, poprzez zwiększenie o 25, liczby miejsc wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy i zachowanie instytucjonalnej gotowości miejsc przedszkolnych, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia projektu.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania i uzyskane efekty::

1. Utworzenie i doposażenie Punktu Przedszkolnego w Jastkowicach

     1) Adaptacja pomieszczeń w budynku, w tym m.in. do wymogów sanitarnych i p.poż. oraz punktu wydawania posiłków.  W ramach działania zostały wykonane następujące prace: zostały zainstalowane drzwi o odpowiednich wymaganiach przeciwpożarowych, zostały położone płytki glazurowe na ścianach i wykonane dodatkowe punkty wod-kan. w pomieszczeniu wydawania posiłków,

    2) Doposażenie placu zabaw: zostały zakupione i zamontowane na trwale z podłożem następujące urządzenia: 2szt. bujaków na sprężynach, huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw zabawowy “Skarbiec Sknerusa”, piaskownica z zadaszeniem, ławka miejska, kosz na śmieci. Dodatkowo ze względu na bliskość garaży samochodowych, dla zapewnienia bezpieczeństwa istniała konieczność wykonania ogrodzenia o dł. ok. 20m z furtką.

    3) Zakup i montaż wyposażenia kuchni, tj. dostosowanie pomieszczenia do wymagań punktu wydawania posiłków: zakup i instalacja zmywarki z funkcją wyparzania, stoły robocze, lodówka, kuchenka elktr., czajnik elektr. sztućce, talerze, kubki, dzbanki, termosy do przewożenia posiłków,

    4) Zakup wyposażenia pomieszczeń: łóżeczka dla dzieci, szafki, półki, szafa na łóżeczka i pościel, sprzęt do utrzymania porządku (odkurzacz, wiadra, worki, szczotki, zmiotki, kosze), wieszaki łazienkowe, stolik z krzesłami do pom. socjalnego, dywan do sypialni,

    5) Zakup pomocy dydaktycznych: Magiczny dywan, Zestaw interaktywny (tablica interaktywna, projektor, komputer z oprogramowaniem, głośniki), gry i zabawy dla dzieci, laptop do kącika kącik komputerowego do pracy indywidualnej z dziećmi wyrównującej szanse w zdobywaniu umiejętności obsługiwania komputera dzieciom nie posiadającym w domu komputera.

2. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego Punktu Przedszkolnego.

     1) zatrudnienie dwóch nowych nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,

     2) zatrudnienie personelu pomocniczego: (1 x pomoc nauczyciela, 1 x woźna oddziałowa, 1 x pomoc kuchenna).

     3) Ponoszenie kosztów eksploatacyjnych obiektu (opłaty za: gaz, energię, śmieci, wod-kan.)

3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W ramach zadania zostaną sfinansowane koszty podniesienia kwalifikacji 1 nowozatrudnionego nauczyciela do pracy z dziećmi mającymi zdiagnozowane specjalne potrzeby edukacyjne. Koszty podniesienia kwalifikacji obejmować będą: odpłatność za studia podyplomowe oraz ewentualne koszty delegacji służbowych (dojazd, nocleg, wyżywienie)

“Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Pysznica”

Szczegóły: https://pysznica.pl/lokalny-osrodek-wiedzy-i-edukacji-w-gminie-pysznica/

„Zdalna szkoła + w gminie Pysznica”
W ramach realizacji zadania zakupiono 28 szt. laptopów z przeznaczeniem dla szkół z terenu gminy Pysznica zgodnie z umową nr 2/MS/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Zakupu dokonano na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 865-23-97-341 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Środki własne: 0,00 zł kwota pomocy: 74 700,36 zł

Szczegóły [zobacz]

Print Friendly, PDF & Email