Honorowy Obywatel Gminy Pysznica

  1. Zygmunt Cholewiński – nadanie tytułu: 29 czerwca 2012 r.

Pan Zygmunt Cholewiński otrzymał tytuł za zasługi i zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju naszej ,,Małej Ojczyzny”.
W wyniku pierwszych wyborów samorządowych w 1990 r., mając zaledwie dwadzieścia osiem lat został radnym Gminy Pysznica. Radni powierzyli mu stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica, by niespełna dwa lata później, bo w 1992 r. wybrać go Wójtem Gminy Pysznica – Przewodniczącym Zarządu Gminy Pysznica. Podobnie w 1994 r. i w 1998 r. Po zmianie ordynacji wyborczej w 2002 r wybrany przez mieszkańców gminy, Wójtem Gminy Pysznica w bezpośrednich wyborach.
Ten młody, odważnie patrzący w przyszłość człowiek, swoimi decyzjami, inicjatywami, swoją konsekwencją przyczynił się do kompleksowego, zrównoważonego rozwoju gminy Pysznica. Dzięki swoim umiejętnościom doboru ludzi i kierowaniu pracą Zarządu Gminy, a szczególnie dzięki owocnej współpracy (co zawsze uważał za podstawę wszelkich działań) z Radą Gminy Pysznica i mieszkańcami wszystkich sołectw w gminie, wywarł ogromny wpływ we wszystkich dziedzinach (oświata, kultura, służba zdrowia, sport, promocja, …) na dzisiejszy obraz naszej gminy.
Ponadto, dzięki skuteczności Pana Zygmunta Cholewińskiego w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz, podczas sprawowania przez niego funkcji Wójta Gminy Pysznica, powstały najważniejsze dla jej mieszkańców inwestycje.Pierwszą taką inwestycją był projekt budowy sieci gazowej w miejscowościach Pysznica, Jastkowice, Kłyżów, Brandwica i Chłopska Wola. Był on realizowany w latach 1990 – 1992. Na jego realizację gmina pozyskała ponad 140 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Kolejna inwestycja zrealizowana w latach 1990 – 1993 to budowa niecki gminnego wysypiska śmieci w Pysznicy, dofinansowana z budżetu województwa tarnobrzeskiego.
Jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych było wodociągowanie gminy: budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Pysznicy – Podborku i budowa sieci wodociągowej w Pysznicy (w kadencji 1994 – 1998) oraz kontynuacja w latach następnych budowy sieci wodociągowej na terenie całej gminy. Pozyskano na ten cel środki m.in. z Budżetu Państwa, Banku Światowego, ARiMR. Zadanie zakończono w 2002 r.
Szczególny pod względem budowy infrastruktury był 2004 r., kiedy to w związku z pozyskaniem funduszy w ramach wszystkich działań SAPARDUu (jako jedna z nielicznych gmin w Polsce) – 44,31 % wydatków budżetu gminy stanowiły wydatki inwestycyjne. Dzięki temu udało się wybudować oczyszczalnię ścieków we wsi Jastkowice i kanalizację etapu I w miejscowościach Jastkowice i Pysznica, zmodernizować składowisko odpadów w Pysznicy i wybudować stację segregacji odpadów (była to wtedy trzecia taka stacja w województwie – po Leżajsku i Dębicy), udało się rozbudować ujęcie wody i stację uzdatniania wody Pysznica – Podborek oraz wybudować sieć wodociągową z przyłączami w Jastkowicach ul.1000-lecia i ul. Zaonie, a także zmodernizowano drogę gminną w Jastkowicach, ul. Bukowa.
Kolejną bardzo ważną inicjatywą była realizacja projektu, w skład którego wchodziła budowa systemu segregacji, zbiórki, utylizacji stałych i płynnych odpadów komunalnych w gminie Pysznica (zakupiono m.in. sprzęt do GZK w Pysznicy). W tym przypadku pozyskano środki finansowe z programu PHARE, Budżetu Państwa, WFOŚiGW. Na poprawę jakości życia mieszkańców gminy wpłynęła również telefonizacja, w rezultacie całej gminy (nawet miejscowościach położonych najdalej od centrum gminy). Sukcesywnie przeprowadzano reelektryfikację, ponadto wszystkie miejscowości w gminie zostały wyposażone w oświetlenie uliczne. Na jakość życia mieszkańców wpłynęły również działania podejmowane w zakresie służby zdrowia. Przejęcie ośrodka zdrowia od wojewody tarnobrzeskiego dało możliwość zainwestowania w budynki oraz wyposażenia w nowoczesny sprzęt medyczny (w tym aparat EKG, USG).
Pan Zygmunt Cholewiński zabiegał również o rozwój oświaty na terenie gminy. Kluczową rolę odegrała tutaj odważna decyzja przejęcia wcześniejszego niż przewidywał to obowiązek ustawowy, szkół na terenie gminy. Dzięki temu gmina będąc właścicielem mogła podjąć decyzje o inwestowaniu w oświatę. W gminie wybudowane zostały dwie sale gimnastyczne. Pierwszy ze zrealizowanych projektów to rozbudowa szkoły w Jastkowicach wraz z budową sali gimnastycznej. Drugi projekt to budowa sali gimnastycznej w przy szkole w Krzakach. Na te inwestycje pozyskano również fundusze z zewnątrz, a mianowicie z UKFiS, Kuratorium Oświaty. W roku 2002 rozpoczęto budowę gminnego gimnazjum w Pysznicy. Inwestycję zakończono w 2010 r. Oprócz inwestycji w oświacie przeznaczano bardzo duże środki finansowe na remonty i wyposażenie obiektów szkolnych (komputery, sprzęt sportowy, inne pomoce dydaktyczne). Ponadto, doceniając i promując uzdolnionych uczniów z terenu gminy Pysznica, wprowadzono system stypendialny nagradzający szczególnie uzdolnionych. Pierwsi uczniowie otrzymali stypendia na sesji Rady Gminy w sierpniu 2001 r.
W tym czasie gmina Pysznica posiadała już herb, flagę oraz stronę internetową, ocenioną przez profesjonalistów w konkursie organizowanym przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie, jako najlepszą stronę samorządową www. w województwie.
Wymienione powyżej inicjatywy, działania stanowią jedynie skrót działań, inicjatyw, projektów realizowanych przez samorząd Gminy Pysznica w latach, kiedy Pan Zygmunt Cholewiński pełnił – najpierw z woli radnych, a później z woli mieszkańców Gminy Pysznica – funkcję Wójta Gminy Pysznica.

Samorządowiec:
Radny Gminy Pysznica – w latach 1990-1998,
Wójt Gminy Pysznica – w latach 1992-2006,
Delegat Gminy Pysznica do Sejmiku Samorządowego Województwa Tarnobrzeskiego w latach 1994-1998,
Radny Województwa Podkarpackiego – w latach 1998-2002, 2006-2010, 2010-nadal,
Marszałek Województwa Podkarpackiego – w latach 2006-2010,
Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – w latach 2010-nadal.
Inna aktywność publiczna:
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Stalowej Woli od 2006 r.,
Przewodniczący Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Stalowej Woli – w latach 2004-2008,
Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnego Sanu – w latach 2003-2006,
Członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia – od powstania do 2004 r.,
Przewodniczący Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – w latach 2006-2010.

Odznaczenia, wyróżnienia:
Złoty Medal Związku OSP RP – 1997 r.,
Złota Odznaka Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej – 2002 r.,
Złoty Medal Związku Oficerów Rezerwy RP – 2005 r.,
Finalista ogólnopolskiego konkursu ,,Wójt Roku 2004” – 2005 r.,
Honorowa Odznaka Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej – 2006 r.,
Brązowy Krzyż Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnych – 2007 r.,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski z wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu – 2009 r.,
Złoty Medal ,,Za zasługi dla policji” – 2010 r.,
Odznaczenie Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej – 2010 r.,
Wyróżnienie Kapituły Nagrody im. Grzegorza Palki – określanej mianem Samorządowego Oskara – za działania na rzecz konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Podkarpacia – 2010 r.,
Oficerski Krzyż Zasługi Republiki Węgierskiej – za zasługi dla rozwijania i umacniania przyjaźni polsko – węgierskiej – w 2010 r.,
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP – 2010 r.,
Medal Honorowy im. Płk. Andrzeja Bazanowskiego za działalność i współpracę z Komendą Wojewódzką PSP w Rzeszowie oraz pomoc w doposażeniu jednostek PSP w Województwie Podkarpackim – 2010 r.

W 2012 roku minęło 20 lat od pierwszego wyboru Pana Zygmunta Cholewińskiego na Wójta Gminy Pysznica i 10 lat od jego zwycięstwa w wyborach bezpośrednich na to stanowisko.

Uchwała o nadanie tytułu [zobacz]

2. Ludwika Błażejowicz – nadanie tytułu: 30 kwietnia 2014 r.

Pani Ludwika Błażejowicz otrzymała tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Pysznica” za niezwykłe zaangażowanie i zbudowanie mocnych filarów pysznickiej edukacji zarówno w zakresie nauki, kultury jak i sportu. Nieoceniony wkład Pani Ludwiki Błażejowicz w zachowanie lokalnej tradycji i krzewienie kultury ma wielki wpływ na rozwój naszej gminy i jej promocję. Umiejętność jednoczenia lokalnego środowiska i angażowanie wokół ważnych idei to Jej niezwykła cecha.
Ludwika Błażejowicz jest mieszkanką Pysznicy. W lokalnej społeczności dała się poznać jako solidny nauczyciel, świetny organizator i animator życia społeczno-kulturalnego.
Z wykształcenia jest nauczycielem matematyki. W pysznickiej szkole pracowała w latach: 1963 – 2003. Obecnie jest na emeryturze, niemniej jednak stara się uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez lokalne środowisko.
Z kart historii: W 1982 roku Pani Ludwika Błażejowicz została powołana na stanowisko zastępcy gminnego dyrektora szkół, a w 1984 roku na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pysznicy. Od 1999 roku była dyrektorem Zespołu Szkół w Pysznicy, którym kierowała nieprzerwanie do 31 sierpnia 2003 roku, czyli do czasu odejścia na emeryturę.
Od początku swojej pracy w szkole oprócz nauczania matematyki interesowała się życiem kulturalnym Pysznicy, jej historią i tradycją regionu. Przez kilkanaście lat prowadziła w szkole ludowy zespół taneczny, który zdobył wiele nagród i wyróżnień w przeglądach powiatowych i wojewódzkich. Pełniąc funkcję dyrektora szkoły dbała o edukację regionalną podejmując wiele inicjatyw kultywujących miejscowe tradycje m.in. w szkole powstała izba tradycji, odbywały się spotkania seniorów, w tym pań kultywujących noszenie pysznickiego stroju ludowego, realizowano programy: „ Jesteśmy stąd’ „Z tradycją idziemy przez życie”, „ Jestem cząstką mojej małej Ojczyzny” oraz „Dodać szkole barw i uroków życia”, w ramach którego zapoczątkowała konkursy na szopkę bożonarodzeniową, palmę i koszyczek wielkanocny. W roku 1992 Pani dyrektor Ludwika Błażejowicz przygotowała uroczyste obchody 200 – lecia szkolnictwa w Pysznicy, które były okazją do sięgnięcia do źródeł historycznych z dziejów miejscowości. Aktywnie włączyła się w obchody 2000 lat chrześcijaństwa, z Jej inicjatywy wydano monografię „Miejsca kultu chrześcijaństwa w mojej miejscowości” oraz kalendarz i antologię utworów dziecięcych.
Pełniąc funkcję dyrektora przygotowała społeczność szkolną do przyjęcia w 1999 r. imienia Jana Pawła II, które dało początek wielu inicjatywom realizowanym w ramach przyjętej misji „… budować fundamenty pod ich przyszłe życie”, wzbogacając program wychowawczy szkoły o wartości chrześcijańskie. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w ogólnopolskich spotkania dyrektorów szkół noszących to imię, powstały podkarpacka i diecezjalna rodzina szkół papieskich, które dały możliwość do wymiany doświadczeń nauczycieli i prezentacji twórczości uczniów. W latach 2001 – 2003 organizowała Diecezjalny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży szkół noszących imię Jana Pawła II w Diecezji Sandomierskiej, który ma swoją kontynuację do chwili obecnej.
Ambicją Pani dyrektor Ludwiki Błażejowicz było utworzenie w szkole bazy dydaktycznej do realizacji zadań edukacyjnych oraz prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej, zapewniającej wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. W celu podniesienia efektywności procesu kształcenia motywowała nauczycieli do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły. Dzięki dobremu zarządzaniu, pysznicka szkoła rozwijała się i mogła sprostać wymogom reform jakim poddany został polski system oświatowy. Z Jej inicjatywy rada pedagogiczna podjęła się realizacji zadań wykraczających poza obowiązujące standardy.
Wieloletnia troska o prawidłowy rozwój psychofizyczny ucznia stworzyła odpowiedni klimat do szukania nowych rozwiązań w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Od 1993 r. realizowane były autorskie programy prozdrowotne uwieńczone zdobyciem 20 maja 2001 r. Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie i znalezienie się w Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Kierując szkołą zawsze zwracała uwagę na potrzeby uczniów, również tych ze szczególnymi potrzebami dydaktyczno – wychowawczymi, tworząc w porozumieniu z organem prowadzącym stanowiska pedagoga i logopedy oraz wychowawcy świetlicy. Inspirowała również nauczycieli do tworzenia płaszczyzn różnorodnej prezentacji twórczości uczniów, promując szkołę poza środowisko lokalne.
Pani Ludwika Błażejowicz sprostała reformie polegającej na racjonalizacji sieci szkolnej w gminie przejmując uczniów ze zlikwidowanej szkoły i angażując się w tworzenie od podstaw szkoły gimnazjalnej. Pozyskiwała do współpracy rodziców realizując wiele zadań przy ich wsparciu i zaangażowaniu.
Pani Ludwika Błażejowicz jest niezwykle skromna i zawsze życzliwa dla innych. Przez lata pracy dała się poznać jako osoba, wymagająca od innych ale i od siebie, która z pewnością jest autorytetem dla wielu osób.

Odznaczenia, wyróżnienia:
Ministra Oświaty i Wychowania – 1989 r.
Kuratora Oświaty i Wychowania – 1977 r., 1992 r.
Inspektora Oświaty i Wychowania – 1987 r.
Wójta Gminy Pysznica – 1996 r., 1997 r., 1998 r., 1999 r., 2000 r., 2001 r.

Uchwała o nadanie tytułu [zobacz]

Print Friendly, PDF & Email