Stanowiska samodzielne

Angelika Krudys (SO.I) – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
pokój nr 5, tel. 15 841 00 16, e-mail: usc@pysznica.pl

Zakres zadań:

 1. Dokonywanie rejestracji akt stanu cywilnego oraz dokonywanie innych czynności związanych z rejestracją akt stanu cywilnego wynikających z przepisów ustawy prawo aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 2. Prowadzenie ewidencji posiadanych ksiąg stanu cywilnego.
 3. Prowadzenie akt zbiorowych do poszczególnych rodzajów akt stanów cywilnego.
 4. Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, dbanie o ich  konserwację i zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Wydawanie odpisów, wypisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego oraz rejestru stanu cywilnego.
 6. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 7. Wydawanie decyzji i zezwoleń w sprawach określonych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego.
 8. Prowadzenie księgi szczegółowego rozchodu druków odpisów i zaświadczeń dla USC.
 9. Sporządzanie sprawozdań oraz informacji z działalności USC, w tym sprawozdań statystycznych do GUS.
 10. Organizowanie i prowadzenie uroczystości związanych z zawarciem małżeństwa.
 11. Organizowanie jubileuszy 50- lecia pożycia małżeńskiego oraz 100 rocznicy urodzin mieszkańców.
 12. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany imienia i nazwiska.
 13. Przyjmowanie wniosku od osoby uprawnionej do posiadania dowodu osobistego lub w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych od rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora.
 14. Zapewnienie możliwości przyjęcia wniosku o dowód osobisty w miejscu pobytu osoby w przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie urzędu gminy spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą.
 15. Wydawanie dowodu osobistego uprawnionym do tego osobom, lub odmowa wydania w przypadkach przewidzianych w ustawie.
 16. Obsługa wniosków o wydanie dowodu osobistego złożonych droga elektroniczna przez platformę ePUAP.
 17. Przyjmowanie zgłoszeń o utraceniu lub uszkodzeniu dowodu osobistego, przez uprawnione do tego osoby, oraz wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 18. Przyjmowanie zgłoszeń zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
 19. Unieważnianie dowodu osobistego w przypadkach przewidzianych w ustawie
 20. Wprowadzanie danych do Rejestru Dowodów Osobistych.
 21. Przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 22. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych, dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych, w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego.
 23. Udostępnianie lub odmowa udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym w zakresie posiadanego dostępu, po uiszczeniu opłaty jeżeli ustawa takową opłatę przewiduje,
 24. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi znajdującej się w posiadaniu urzędu gminy uprawnionym podmiotom.
 25. Sprawdzanie i przyjmowanie na stan urzędu odebranych dokumentów w RDO, analiza zleceń usunięcia niezgodności rozbieżności i ich realizacja.
 26. Potwierdzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.
 27. Prowadzenie spraw z zakresu BHP oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego w Urzędzie Gminy.

Mateusz Wiśniewski (ZK) – stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i wojskowych
pokój nr 8, tel. 15 841 01 13, e-mail: gczk@pysznica.pl

Zakres zadań:

 1. Opracowywanie na każdy rok planów zasadniczych zamierzeń w zakresie realizacji zadań OC.
 2. Opracowywanie planu realizacji całokształtu zamierzeń szkoleniowych, obowiązującej dokumentacji w tym zakresie oraz organizowanie szkoleń i ćwiczeń.
 3. Organizowanie, przygotowanie i zapewnienie działania elementów wchodzących w skład systemu .ostrzegania, wykrywania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń.
 4. Tworzenie i przygotowywanie do działania terenowych formacji OC oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie.
 5. Planowanie, zaopatrywanie formacji OC w sprzęt i środki zgodnie z tabelami należności.
 6. Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany sprzętu OC w magazynie Urzędu Gminy.
 7. Realizacja zadań obronnych określonych w przepisach szczególnych, a w szczególności: opracowywania i realizacji planów działania w zakresie spraw obronnych, prowadzenie ewidencji świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby Sił Zbrojnych, prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru i akcji kurierskiej, prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową na terenie Gminy, opracowanie i aktualizacja planu ochrony zabytków na czas „W”.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu przygotowania i wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obrony państwa.
 9. Prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych.
 10. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego, opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego.
 11. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.
 12. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
 13. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 14. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
 15. Zabezpieczenia mieszkań i osób dotkniętych w wyniku kląsk żywiołowych.
 16. Wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania i zwalczania pożarów, prowadzenia działalności profilaktycznej i propagandowej (spotkania, odczyty, propaganda wizualna, udział w zebraniach).
 17. Wykonywanie zadań z zakresu OSP: rozliczanie zużycia paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego, rozliczanie ekwiwalentów za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych jednostek OSP.
 18. Wykonywanie zadań z zakresu spraw organizacyjnych, a zwłaszcza: prowadzenie ewidencji stanu osobowego jednostek OSP ich Zarządów oraz ich aktualizacja, prowadzenie w imieniu Wójta Gminy merytorycznego nadzoru nad pracą OSP i współpracy  z Prezesami i Naczelnikami OSP.
 19. Rozliczenie kart samochodowych i prowadzenie dokumentacji dotyczącej samochodów służbowych.

Małgorzata Galczak (RP)– radca prawny
pokój nr 20, tel. 15 841 21 11

Zakres zadań:

 1. Opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady.
 2. Obsługa prawna Wójta Gminy i doradztwo prawne na rzecz poszczególnych stanowisk pracy.
 3. Wykonywanie zastępstwa sądowego w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
 4. Przygotowywanie gminnych aktów prawnych.
 5. Udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom Urzędu Gminy w zakresie interpretacji przepisów prawnych.
 6. Wydawanie opinii prawnych.
 7. Opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Gminę.
 8. Kontrola stosowania przepisów KPA i innych przepisów prawa przez pracowników Urzędu Gminy.
 9. Udzielanie pomocy prawnej kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych
Print Friendly, PDF & Email