Stanowiska samodzielne

Małgorzata Galczak (RP)– radca prawny
pokój nr 20, tel. 15 841 21 11

1. Opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady.
2. Obsługa prawna Wójta Gminy i doradztwo prawne na rzecz poszczególnych stanowisk pracy.
3. Wykonywanie zastępstwa sądowego w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
4. Przygotowywanie gminnych aktów prawnych.
5. Udzielanie pomocy i instruktażu pracownikom Urzędu Gminy w zakresie interpretacji przepisów prawnych.
6. Wydawanie opinii prawnych.
7. Opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Gminę.
8. Kontrola stosowania przepisów KPA i innych przepisów prawa przez pracowników Urzędu Gminy.
9. Udzielanie pomocy prawnej kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

Mateusz Wiśniewski (ZK) – stanowisko pracy do spraw zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i wojskowych
pokój nr 8, tel. 15 841 01 13, e-mail: gczk@pysznica.pl

W zakresie obrony cywilnej:
1. Opracowywanie na każdy rok planów zasadniczych zamierzeń w zakresie realizacji zadań OC.
2. Opracowywanie planu realizacji całokształtu zamierzeń szkoleniowych, obowiązującej dokumentacji w tym zakresie oraz organizowanie szkoleń i ćwiczeń.
3. Organizowanie, przygotowanie i zapewnienie działania elementów wchodzących w skład systemu .ostrzegania, wykrywania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń.
4. Tworzenie i przygotowywanie do działania terenowych formacji OC oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie.
5. Planowanie, zaopatrywanie formacji OC w sprzęt i środki zgodnie z tabelami należności.
6. Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remont i wymiany sprzętu OC w magazynie Urzędu Gminy.

W zakresie spraw obronnych:
1. Realizacja zadań obronnych określonych w przepisach szczególnych.
2. Prowadzenie spraw z zakresu przygotowania i wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obrony państwa.
3. Prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych.

W zakresie zarządzania kryzysowego:
1. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego.
2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.
3. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.
4. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
5. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
6. Zabezpieczenia mieszkań i osób dotkniętych w wyniku kląsk żywiołowych.

W zakresie spraw ochrony przeciwpożarowej:
1. Wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania i zwalczania pożarów, prowadzenia działalności profilaktycznej i propagandowej (spotkania, odczyty, propaganda wizualna, udział w zebraniach).
2. Wykonywanie zadań z zakresu OSP:
rozliczanie zużycia paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego,
rozliczanie ekwiwalentów za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych jednostek OSP.
3. Wykonywanie zadań z zakresu spraw organizacyjnych, a zwłaszcza:
prowadzenie ewidencji stanu osobowego jednostek OSP ich Zarządów oraz ich aktualizacja,
prowadzenie w imieniu Wójta Gminy merytorycznego nadzoru nad pracą OSP i współpracy  z Prezesami i Naczelnikami OSP.

Inne:
1. Rozliczenie kart samochodowych i prowadzenie dokumentacji dotyczącej samochodów służbowych.
2. Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez prowadzenie punktu informacyjnego dot. programu „Czyste powietrze”.

Print Friendly, PDF & Email