Referat Spraw Obywatelskich

Izabela Kowalik (SO.I.) – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i USC
pokój nr 5, tel. 15 841 00 16, e-mail: usc@pysznica.pl, e-mail: ikowalik@pysznica.pl

Do zadań Kierownika USC należy:
1. Dokonywanie rejestracji akt stanu cywilnego oraz dokonywanie innych czynności związanych z rejestracją akt stanu cywilnego wynikających z przepisów ustawy prawo aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
2. Prowadzenie ewidencji posiadanych ksiąg stanu cywilnego.
3. Prowadzenie akt zbiorowych do poszczególnych rodzajów akt stanów cywilnego.
4. Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, dbanie o ich  konserwację i zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wydawanie odpisów, wypisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego oraz rejestru stanu cywilnego.
6. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
7. Wydawanie decyzji i zezwoleń w sprawach określonych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego.
8. Prowadzenie księgi szczegółowego rozchodu druków odpisów i zaświadczeń dla USC.
9. Sporządzanie sprawozdań oraz informacji z działalności USC, w tym sprawozdań statystycznych do GUS.
10. Organizowanie i prowadzenie uroczystości związanych z zawarciem małżeństwa.
11. Organizowanie jubileuszy pożycia małżeńskiego oraz 100 rocznicy urodzin mieszkańców.
12. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany imienia i nazwiska.
Z zakresu ustawy o dowodach osobistych:
1. Przyjmowanie wniosku od osoby uprawnionej do posiadania dowodu osobistego lub w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych od rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora.
2. Zapewnienie możliwości przyjęcia wniosku o dowód osobisty w miejscu pobytu osoby w przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie urzędu gminy spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą.
3. Wydawanie dowodu osobistego uprawnionym do tego osobom, lub odmowa wydania w przypadkach przewidzianych w ustawie.
4. Obsługa wniosków o wydanie dowodu osobistego złożonych droga elektroniczna przez platformę ePUAP.
5. Przyjmowanie zgłoszeń o utraceniu lub uszkodzeniu dowodu osobistego, przez uprawnione do tego osoby, oraz wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
6. Przyjmowanie zgłoszeń zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
7. Unieważnianie dowodu osobistego w przypadkach przewidzianych w ustawie, wprowadzanie danych do Rejestru Dowodów Osobistych.
8. Przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
9. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych, dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych, w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego.
10. Udostępnianie lub odmowa udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych  w trybie jednostkowym w zakresie posiadanego dostępu, po uiszczeniu opłaty jeżeli ustawa takową opłatę przewiduje,
11. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi znajdującej się w posiadaniu urzędu gminy uprawnionym podmiotom.
12. Sprawdzanie i przyjmowanie na stan urzędu odebranych dokumentów w RDO,
analiza zleceń usunięcia niezgodności rozbieżności i ich realizacja.
13. Potwierdzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.

Prowadzenie spraw z zakresu BHP oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego w Urzędzie Gminy.

Wioletta Mazur (SO.II) – Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
pokój nr 5, tel. 15 841 00 16, e-mail: wmazur@pysznica.plZ zakresu ustawy o ewidencji ludności:
1. Prowadzenie rejestru mieszkańców, dokonywanie rejestracji w danych w rejestrze PESEL, w zakresie właściwości rzeczowej wójta gminy o której mowa w art. 10 ustawy o ewidencji ludności lub przekazywanie ich w formie papierowej w przypadku braku możliwości przekazania w formie elektronicznej.
2. Sprawdzanie danych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców oraz usuwanie niezgodności w zakresie swoich kompetencji lub powiadamianie organu właściwego i osoby której dane były sprawdzane.
3. Występowanie o nadanie numeru PESEL za pomocą systemu teleinformatycznego, w zakresie właściwości rzeczowej Wójta Gminy.
4. Występowanie o zmianę numeru PESEL za pomocą systemu teleinformatycznego.
5. Prowadzenie spraw związanych z zameldowaniem w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniem wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy.
6. Prowadzenie postepowań administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania oraz anulowania czynności meldunkowych.
7. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych, dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w rejestrze mieszkańców, oraz rejestrze PESEL w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego.
8. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego,
9. Prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem danych z rejestru mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, uprawnionym podmiotom.
10. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i dokumentacji ewidencji ludności.
11. Potwierdzanie danych na obowiązujących formularzach.
12. Sporządzanie wykazów uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i nauki.
13. Sporządzanie wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
14. Prowadzenie postępowań dotyczących wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych.
15. Przygotowywanie danych do sprawozdań ze swojego stanowiska pracy.
Z zakresu ustawy kodeks wyborczy:
1. Prowadzenie rejestru wyborców w systemie informatycznym, w tym jego aktualizacja, wydawanie decyzji o wpisaniu i skreśleniu z rejestru wyborców.
2. Powiadamianie urzędów gmin miejsca stałego zameldowania o wpisaniu do rejestru wyborców.
3. Udostępnianie rejestru wyborców.
4. Sporządzanie spisów wyborców i ich aktualizacja.
5. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.
6. Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisów wyborców.
7. Sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Print Friendly, PDF & Email