Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Osobą kierującą referatem jest Witold PietroniecZastępca Wójta Gminy
pokój nr 24, tel.: 15 841 00 04, e-mail: ug@pysznica.pl

W Referacie Inwestycji i Zamówień Publicnych pracują następujące osoby:

Ryszard Szado (RI.I) – stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej
pokój nr 23, tel. 15 841 01 12, e-mail: infrastruktura@pysznica.pl

Łukasz Mizera(RI.II) – stanowisko pracy ds. inwestycji
pokój nr 23, tel. 15 841 01 12, e-mail: inwestycje@pysznica.pl

Jarosław Iwan (RI.III) – stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
pokój nr 23, tel. 15 841 01 12, e-mail: zamowienia@pysznica.pl

Konserwator oraz robotnicy gospodarczy

Zakres zadań Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych to:

 1. Wykonywanie zadań techniczno- organizacyjnych w sprawach należących do zarządu dróg    i obiektów mostowych zaliczonych do kategorii gminnych, a w szczególności:
  – podejmowanie niezbędnych działań dla utrzymania w należytym stanie
  – nawierzchni dróg i obiektów mostowych oraz innych urządzeń z nimi związanych,
  – koordynowanie robót w pasie drogowym,
  – prowadzenie numeracji ewidencji dróg oraz obiektów mostowych,
  – przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg oraz obiektów mostowych,
  – zlecanie wykonywania robót interwencyjnych, robót zabezpieczających,
  – podejmowanie czynności przeciwdziałających niszczeniu dróg przez ich użytkowanie,
  – wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i mostów dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub mienia,
 2. Uczestnictwo w ustalaniu zakresu robót utrzymaniowych na drogach i obiektach zaliczanych do kategorii dróg powiatowych.
 3. Sprawowanie   nadzoru           i           kontroli nad      oznakowaniem dróg     publicznych     w         gminie i przestrzeganiem zasad ruchu drogowego.
 4. Planowanie i organizowanie zimowego utrzymania dróg w gminie.
 5. Planowanie i organizowanie budowy i remontów zadaszeń przystankowych i zatok autobusowych.
 6. Wnioskowanie w sprawach zaliczania dróg do odpowiedniej kategorii.
 7. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu drogownictwa.
 8. Prowadzenie spraw dotyczących przygotowania inwestycji i remontów w zakresie wodociągowania i kanalizacji oraz inwestycji towarzyszących, a w szczególności:
  • prowadzenie postępowania formalno-prawnego (pozyskanie terenu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień),
  • prowadzenie i przechowywanie niezbędnych materiałów związanych z prowadzeniem zadań inwestycyjno-remontowych (dokumentacji technicznej, pozwoleń, umów, protokołów, rozliczeń, sprawozdań, dzienników budowy).
 9. Prowadzenie wstępnego postępowania formalno – prawnego.
 10. Proponowanie właściwej formy zamówienia publicznego.
 11. Organizowanie przetargów , a w szczególności opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu, publikacje, opracowywanie innych niezbędnych dokumentów.
 12. Obsługa organizacyjna komisji przetargowej :
  • przygotowanie wymaganych dokumentów,
  • uczestnictwo w posiedzeniach komisji,
  • sporządzanie protokołów z posiedzeń przetargowych wraz z załącznikami  określonymi    w ustawie o zamówieniach publicznych.
 13. Zawiadamianie oferentów o rozstrzygnięciach przetargów.
 14. Przygotowywanie  niezbędnych   dokumentów   w   przypadkach   ewentualnych   protestów i odwołań.
 15. Przygotowywanie realizacji inwestycji gminnych, prowadzenie remontów obiektów gminnych oraz bieżące utrzymanie infrastruktury.
 16. Opracowywanie zakresów rzeczowych dla poszczególnych inwestycji.
 17. Współpraca z inspektorami nadzoru.
 18. Nadzorowanie przebiegu robót  inwestycyjnych  i  remontów  pod  kątem  realizacji  umów  z wykonawcami, rozliczeń z przyznanych środków oraz zgodności z dokumentacją techniczną i wymogami prawa.
 19. Udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji.
 20. Uczestnictwo w odbiorach i rozliczeniach końcowych inwestycji.
 21. Uczestnictwo w komisjach przetargowych.
 22. Współpraca przy pozyskiwaniu środków pomocowych.
 23. Współudział  przy  przygotowywaniu  wniosków     do właściwych organów o przyznanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej.
 24. Rozliczanie środków pomocowych i z Unii Europejskiej.
 25. Prowadzenie  spraw  przygotowania  robót budowlanych, dostaw,   usług z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.
 26. Prowadzenie gminnego rejestru postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych.
 27. Przeprowadzanie   postępowań   w   sprawie   udzielania   zamówień   publicznych,    a w szczególności :
  • prowadzenie wstępnego postępowania formalno – prawnego,
  • proponowanie właściwej formy zamówienia publicznego,
  • organizowanie przetargów, a w szczególności opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu, publikacje, opracowywanie innych niezbędnych dokumentów.
 28. Przygotowywanie lub współudział w przygotowywaniu umów z wykonawcami.
 29. Gromadzenie i  przechowywanie  niezbędnych  materiałów  związanych  z  postępowaniami o zamówienia publiczne ( dokumentacja techniczna, pozwolenie, umowa, protokoły odbioru, rozliczenia, sprawozdania, nadzór inwestorski, dziennik budowy i inne ).
 30. Stosowanie innych procedur obowiązujących w sytuacji , gdy zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej.
 31. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie terenów gminnych w sposób szczególny:
  • budowa zjazdów z drogi gminnej,
  • budowa ogrodzeń od strony dróg i placów gminnych,
  • budowa przyłączy ( gaz, woda, energia),
  • zajęcie pasa drogowego.
 32. Oświetlenie uliczne oraz budynków gminnych, nadzorowanie umów o konserwacje oświetlenia ulicznego, przygotowanie zużycia energii do przetargów.
 33. Sporządzanie umów z wykonawcami prac zleconych przez Wójta Gminy.
 34. Współpraca przy przygotowaniu wniosków unijnych.
 35. Przygotowanie i realizacja zamówień poza ustawą PZP.
 36. Wykonywanie    zleconych     prac    naprawczych     i     remontowych    nie     wymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu na wskazanych obiektach gminnych.
 37. Pomoc przy pracach porządkowych i pielęgnacyjnych na obiektach sportowych i terenach zielonych Gminy.
 38. Współudział w przygotowaniach uroczystości i imprez plenerowych.
 39. Utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej gazowych urządzeń grzewczych w kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Pysznicy.
 40. Utrzymywanie porządku w pomieszczeniach kotłowni i ich najbliższym otoczeniu.
 41. W okresie zimowym odśnieżanie i usuwanie gołoledzi w celu zapewnienia swobodnego dojścia do obiektów.
 42. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownictwo.
Print Friendly, PDF & Email