Referat Podatków i Opłat

Osobą kierująca referatem jest Grażyna Ożga – Skarbnik Gminy
pokój nr 21, tel. 15 841 04 77, e-mail: skarbnik@pysznica.pl

Anastazja Chmiel (PO.I) – stanowisko ds. egzekucji podatków i opłat
pokój nr 3, tel. 15 841 00 24, e-mail: achmiel@pysznica.pl

Celestyna Pawelic (PO.II) – stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
pokój nr 2, tel. 15 841 00 47, e-mail: podatki@pysznica.pl

Elżbieta Kutyła (PO.III) – stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
pokój nr 1, tel. 15 841 00 47, e-mail: ekutyla@pysznica.pl

Patrycja Dębowska (PO.IV) – stanowisko ds. księgowości podatkowej
pokój nr 2, tel. 15 841 00 47, e-mail: pdebowska@pysznica.pl

Anna Sznaikart (PO.V) – stanowisko ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pokój nr 3, tel. 15 841 00 24 e-mail: gok@pysznica.pl

Zadania Referatu Podatków i Opłat to:

 1. Prowadzenie kontroli podatkowych.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat i przedkładanie ich Radzie Gminy.
 3. Rozpatrywanie i przygotowywanie decyzji w sprawach umorzeń, ulg, zwolnień i przesunięć terminów płatności w zakresie zobowiązań podatkowych i opłat.
 4. Rozpatrywanie odwołań wnoszonych od decyzji ustalających wysokość podatków i opłat i przekazywanie ich do rozpatrzenia przez organ odwoławczy.
 5. Podpisywanie decyzji wymiarowych osób fizycznych.
 6. Prowadzenie spraw w zakresie egzekucji zaległości podatkowych osób fizycznych.
 7. Wystawianie upomnień dla zalegających podatników.
 8. Sporządzanie tytułów wykonawczych oraz przesyłanie ich do organu egzekucyjnego.
 9. Monitorowanie i nadzór ścigania należności przez komornika.
 10. Zabezpieczanie zaległości podatkowych poprzez kierowanie wniosków do sądu o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej, ustanawianie zastawu skarbowego.
 11. Prowadzenie ewidencji upomnień i tytułów egzekucyjnych.
 12. Rozpatrywanie  podań  podatników  w  sprawie  ulg  w  zapłacie  zaległości  podatkowych  tj. umorzenia, odraczania lub rozłożenia na raty (badania stanu majątkowego, analiza zebranych dokumentów i opracowanie decyzji).
 13. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
 15. Wydawanie zaświadczeń o zaleganiu bądź nie zaleganiu w podatkach i opłatach.
 16. Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej.
 17. Dokonywanie wpisów o prowadzeniu, zawieszaniu wznowieniu i zaprzestaniu działalności gospodarczej w Centrum Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 18. Sporządzanie wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz innych podatków    i opłat od osób fizycznych.
 19. Dokonywanie zmian w kartach gospodarstw i nieruchomości.
 20. Sporządzanie decyzji zmieniających wymiar.
 21. Zbieranie    materiałów    i    sporządzanie    protokołów    dotyczących    umorzeń    zaległości podatkowych i sporządzanie decyzji.
 22. Przygotowywanie danych do planu budżetu dotyczących podatków.
 23. Kontrola powszechności opodatkowania i prawidłowości wypełniania informacji rolnych, leśnych i od nieruchomości.
 24. Obsługa podatkowa osób prawnych.
 25. Obsługa terminala płatniczego.
 26. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i posiadaniu gospodarstwa rolnego;
 27. Sporządzanie wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz innych podatków    i opłat od osób fizycznych;
 28. Przygotowywanie danych do planu budżetu dotyczących podatków;
 29. Załatwianie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 30. Prowadzenie podatku od środków transportowych w tym:
  • przygotowywanie propozycji stawek podatku,
  • egzekucja,
  • sprawozdawczość,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatku od środków transportowych.
 31. Prowadzenie księgowości podatkowej podatku od osób fizycznych wszystkich miejscowości z terenu gminy Pysznica tj. podatek rolny, leśny, od nieruchomości.
 32. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie podatków;
 33. Księgowanie należności nieprzypisanych od osób prawnych, opłatę od psów.
 34. Rozliczanie sołtysów.
 35. Ewidencja odpisu na rzecz Izby Rolniczej (osoby fizyczne i prawne).
 36. Przeksięgowywanie i zwrot nadpłat podatkowych.
 37. Prowadzenie miesięcznej i rocznej sprawozdawczości z pomocy publicznej.
 38. Prowadzenie ewidencji właścicieli zobowiązanych do składania deklaracji wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 39. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym  i rzeczywistym deklaracji o których mowa w pkt 1.
 40. Przygotowywanie decyzji administracyjnych, określających wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłat albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.
 41. Przygotowywanie decyzji administracyjnych, określających wysokość zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją    w wysokości niższej od należnej.
 42. Księgowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 43. Przygotowywanie wymaganych prawem sprawozdań oraz projektów uchwał z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Print Friendly, PDF & Email