Referat Finansów i Budżetu

Osobą kierująca referatem jest Grażyna OżgaSkarbnik Gminy
pokój nr 21, tel. 15 841 04 77, e-mail: skarbnik@pysznica.pl

W Referacie Finansów i Budżetu pracują następujące osoby:

Renata Skrzypek (FN.I) – stanowisko ds. księgowości budżetowej
pokój nr 29, tel. 15 841 00 25, e-mail: rskrzypek@pysznica.pl

Katarzyna Siembida (FN.II) – stanowisko ds. księgowości budżetowej
pokój nr 29, tel. 15 841 00 25, e-mail: ksiembida@pysznica.pl

Ewa Jabłońska (FN.III) – stanowisko ds. rozliczeń finansowych
pokój nr 28, tel. 15 841 09 36, e-mail: ejablonska@pysznica.pl

Lidia Matyka (FN.IV) – stanowisko ds. rozliczeń finansowych
pokój nr 28, tel. 15 841 09 36, e-mail: lmatyka@pysznica.pl

Zakres zadań Referatu Finansów i Budżetu to:

 1. Prowadzenie całości spraw związanych z funduszem sołeckim.
 2. Prowadzenie księgowości budżetowej według zasad ustalonych w zakładowym planie kont dla budżetu.
 3. Rejestrowanie wszystkich operacji w porządku chronologicznym.
 4. Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej kont organu finansowego.
 5. Prowadzenie ewidencji analitycznej inwestycji oraz ich rozliczanie.
 6. Dekretowanie wszystkich dokumentów finansowych oraz ich uzgadnianie z bankiem.
 7. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej funduszu sołeckiego.
 8. Współdziałanie ze Skarbnikiem w zakresie prowadzenia całości księgowości budżetowej.
 9. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzenia dochodów i wydatków budżetu gminu.
 10. Drukowanie, kserowanie i rozdysponowanie dokumentów z wyciągów bankowych na poszczególne stanowiska pracy.
 11. Przeprowadzenie kontroli zarządczej w Gminnych jednostkach organizacyjnych.
 12. Prowadzenie wszystkich obowiązujących kont dziennika jednostkowego zgodnie z zakładowym planem kont.
 13. Prowadzenie kont zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia”.
 14. Prowadzenie konta 240 dotyczącego kaucji gwarancyjnych.
 15. Prowadzenie ewidencji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 16. Prowadzenie ewidencji kont pozabilansowych zgodnie z zakładowym planem kont.
 17. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów realizowanych z udziałem środków z udziałem środków z UE.
 18. Sporządzanie sprawozdania finansowego z Funduszu Ochrony Środowiska OŚ4g.
 19. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie prowadzonych spraw.
 20. Księgowanie operacji związanych z płatnością przez terminale płatnicze.
 21. Prowadzenie ewidencji księgowej należności  z  tytułu  dochodów  budżetowych  (wpływy  z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu sprzedaży składników majątkowych – gruntów i drewna).
 22. Obsługa księgowa w zakresie  podatku  od  towarów  i  usług (wystawianie  faktur  zgodnie z zawartymi  umowami  cywilnoprawnymi,  sporządzanie  rejestru  cząstkowego  sprzedaży  i rejestru cząstkowego zakupu Urzędu Gminy, kwalifikowanie faktur zakupu do zadeklarowania podatku naliczonego).
 23. Obsługa kasy fiskalnej i sporządzanie raportów miesięcznych.
 24. Ustalenie wstępnej proporcji i wskaźnika oraz coroczne jej przeliczanie i korygowanie zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
 25. Sporządzanie zbiorczego rejestru sprzedaży i zbiorczego rejestru zakupu na podstawie rejestrów cząstkowych przygotowanych przez Urząd Gminy i Gminnych jednostek organizacyjnych.
 26. Sporządzanie i przedkładanie do właściwego urzędu skarbowego stosownych deklaracji oraz korekt deklaracji w zakresie rozliczania podatku
 27. Generowanie i przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego na podstawie plików przekazywanych przez jednostki.
 28. Ustalenie kwoty należnego/naliczonego podatku VAT.
 29. Sporządzanie miesięcznego zestawienia obrotów i sald księgowanych należności.
 30. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie prowadzonych spraw.
 31. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej w zakresie stanowiska pracy.
 32. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 33. Rozliczanie rocznych i okresowych inwentaryzacji majątku jednostki.
 34. Opracowanie sprawozdań GUS w zakresie środków trwałych.
 35. Naliczanie i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.
 36. Wystawianie not obciążeniowych z tytułu zwrotu kosztów.
 37. Sporządzanie przelewów wszystkich należności finansowych.
 38. Sporządzanie list płac.
 39. Naliczanie do wypłaty zasiłków.
 40. Rozliczanie składek ZUS.
 41. Naliczanie potrąceń podatków i ich rozliczanie z Urzędem Skarbowym.
 42. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.
 43. Wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń.
 44. Rozliczanie zaliczek, delegacji i ryczałtów.
 45. Miesięczne rozliczanie,  naliczanie   potrąceń   dotyczących   płac,   umów   zleceń,   umów o dzieło.
 46. Zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń w ZUS pracowników urzędu gminy oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne.
 47. Regulowanie należnych wpłat na PFRON.
 48. Sporządzanie deklaracji i informacji PIT do Urzędu Skarbowego.
 49. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu wynagrodzeń.
 50. Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 51. Naliczanie i sporządzanie list wypłat diet Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych Rady Gminy i sołtysów.
 52. Przygotowywanie rachunków do wypłaty.
 53. Sporządzanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej.
Print Friendly, PDF & Email