Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie

Szkolnictwo w Kłyżowie ma tradycje sięgające XVIII stulecia. W 1793 r. powstała tu jednoklasowa szkółka parafialna. Ponad sto lat później oddano do użytku szkołę z 6 salami lekcyjnymi. Na początku XX wieku była jedyną w okolicy, regularnie działającą placówką oświatową. Obecna szkoła została wybudowana w latach 1959 -1962.

W szkole uczy się 136 uczniów w 10 oddziałach (oddział przedszkolny, 8 klas szkoły podstawowej i 1 oddział gimnazjalny). Zatrudnionych jest 27 nauczycieli i 9 pracowników obsługi. 67 % zatrudnionych nauczycieli stanowią nauczyciele dyplomowani, 26% to nauczyciele mianowani, zaś 7% nauczyciele kontraktowi. 70% nauczycieli posiada co najmniej dwie specjalności. 4 nauczycieli otrzymało wpis do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.
Korzystamy z 12 sal lekcyjnych, hali sportowej wyposażonej w nowoczesny sprzęt sportowy, dwóch pracowni komputerowych, biblioteki z centrum multimedialnym, stołówki z kuchnią, świetlicy dostosowanej do potrzeb rodziców. Do dyspozycji uczniów jest również wielofunkcyjne boisko, siłownia, 2 place zabaw. Klasy i pracownie wyposażone są w pomoce i materiały dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny: tablice i monitory interaktywne. Baza szkoły jest systematycznie modernizowana.
Misją naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do pełnego rozwoju osobowego do odpowiedzialności za własne życie i zdrowie, do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć w zgodzie z samym sobą, z innymi i dla innych.
Realizacji misji służą różnorodne działania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze.
Oferta szkoły jest spójna z podstawą programową, potrzebami uczniów, wzbogacona o innowacje pedagogiczne, koła przedmiotowe oraz zajęcia dodatkowe: taneczne, sportowe, rekreacyjne. W godzinach popołudniowych w szkole odbywają się zajęcia szachowe, karate oraz aerobik.
W ramach wyrównywania szans edukacyjnych prowadzimy zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne oraz logopedyczne.
Uczniowie mogą rozwijać zdolności artystyczne, muzyczne, plastyczne, taneczne oraz uczestniczyć w zajęciach chóru. Mają możliwość uczestnictwa w licznych wycieczkach, wyjazdach, rajdach rowerowych po najbliższej okolicy, wyjazdach na basen, konkursach, akcjach charytatywnych w ramach szkolnego wolontariatu. Samorząd Uczniowski inicjuje szereg działań na rzecz osób potrzebujących pomocy m.in.: Nakręć się na pomaganie, Pełna miska dla schroniska, Góra Grosza, Szlachetna Paczka, zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Ukrainy i dla uczestników zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej „Oratorium” w Stalowej Woli, wspieranie budowy hospicjum w Zaleszanach.
W szkole realizowane są liczne programy edukacyjno – profilaktyczne np. „Trzymaj Formę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”.
Kierunek pracy wychowawczej z uczniami wyznaczają również wartości moralne, chrześcijańskie i patriotyczne w związku z tym, że patronem szkoły od 16 lat jest Kardynał Stefan Wyszyński. Wspólnie z uczniami nauczyciele organizują konkursy plastyczne, literackie, wiedzy o patronie, apele, wystawy, gazetki ścienne.
Realizując Program Wychowawczy Szkoły staramy się kształtować w naszych uczniach postawy obywatelskie i patriotyczne, dbając jednocześnie, by uczniowie mieli poczucie przynależności do Kłyżowa, swojej „ małej ojczyzny”.
W ramach edukacji regionalnej nasi uczniowie: realizują projekty edukacyjne, przedstawiają Jasełka, biorą udział w warsztatach artystycznych, podczas których wykonują ozdoby świąteczne, organizują wystawy swoich prac. Biorą również udział w licznych konkursach m.in. na szopkę i kartkę bożonarodzeniową, palmę i koszyczek wielkanocny;
Szkoła organizuje uroczystości środowiskowe z okazji ważnych rocznic i świąt narodowych, Dnia Matki i Ojca, Dnia Babci i Dziadka, które służą promocji szkoły i talentów uczniowskich w środowisku lokalnym.
Chlubimy się z wielu zwycięstw naszych uczniów w konkurencjach sportowych.
Nasza szkoła dba o jakość uczenia się i dobre relacje ze środowiskiem lokalnym. Współpracuje z wieloma instytucjami środowiskowymi i uczestniczy w życiu kulturalnym gminy i regionu.
Szkoła udostępnia swoją bazę dydaktyczną i sportową uczniom i społeczności lokalnej.
Osiągnięcia uczniów i szkoły promujemy w środowisku poprzez stronę internetową, publikacje, promocję w mediach.
W szkole działa monitoring zwiększający bezpieczeństwo uczniów.

ZNACZĄCE CERTYFIKATY PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY:
– Za sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dwukrotnie uzyskaliśmy tytuł SZKOŁY PRZYJAZNEJ UTALENTOWANYM UCZNIOM
– Posiadamy REJONOWY I WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE, a w bieżącym roku szkolnym podjęliśmy starania w kierunku nadania szkole certyfikatu krajowego
– Otrzymaliśmy Certyfikat SZKOŁA BEZ PRZEMOCY oraz certyfikat LEPSZA SZKOŁA nadany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Adres:Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłyżowie, ul. Mickiewicza 70, 37 – 403 Pysznica, tel. (15) 841-07-46, e-mail: zsklyzow@pysznica.pl

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.zsklyzow.szkolnastrona.pl

Print Friendly, PDF & Email