Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomocą społeczną zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy. OPS realizuje zadania własne, własne o charakterze obowiązkowym oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, do których należy m.in.: wypłata zasiłków okresowych, dożywianie, usługi opiekuńcze, wypłata zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu, wypłata zasiłków celowych i zasiłków w naturze, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, wypłata zasiłków stałych, zasiłków celowych na pokrycie skutków klęski żywiołowej, specjalistyczne usługi opiekuńcze, wypłata zasiłków rodzinnych i świadczeń, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki alimentacyjne. Warunki lokalowe ośrodka są bardzo dobre, zajmuje on cześć budynku przy ul. Wolności 277. Pracownicy ośrodka mają dostęp do Internetu, ośrodek ma własną stronę internetową http://pysznica.e-ops.pl

Od roku 2009 OPS w Pysznicy posiada własne archiwum zakładowe.

Print Friendly, PDF & Email