Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Pysznica. Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy jest placówką służącą upowszechnianiu wiedzy i dziedzictwa kulturowego. Zaspokaja potrzeby edukacyjne, kulturalno-rozrywkowe i informacyjne mieszkańców Gminy Pysznica.

Do zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy należą:

  • dostarczanie wiedzy ogólnej za pośrednictwem zgromadzonych zbiorów ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz prowadzenie działalności informacyjno-dokumentacyjnej dotyczącej środowiska, w którym biblioteka działa;
  • upowszechnianie czytelnictwa książek, czasopism i innych dokumentów piśmienniczych;
  • wspomaganie w kształceniu ogólnym i zawodowym;
  • kształtowanie kultury społeczeństwa przez organizowanie własnych imprez kulturalnych oraz współpracę z innymi instytucjami;
  • służenie kulturalnej rozrywce użytkowników biblioteki w ich czasie wolnym, przez zapewnienie swobodnego korzystania z gromadzonych materiałów bibliotecznych;
  • popularyzowanie zbiorów i usług bibliotecznych w środowisku lokalnym przez własne działania (wystawy, konkursy, kiermasze, stronę internetową).

Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy
ul. Wolności 259
37-403 Pysznica
tel. 15 841 00 05
e-mail: biblioteka@pysznica.pl

dyrektor: mgr Joanna Sztaba

Filia w Jastkowicach
ul. Armii Krajowej 18
37-403 Pysznica
tel. 15 841 03 13
e-mail: bibliotekajastkowice@op.pl

kierownik: Mieczysława Rębisz

Filia w Kłyżowie
ul. Mickiewicza 46
37-403 Pysznica
tel. 15 841 07 48
e-mail: bibliotekaklyzow@op.pl

kierownik: mgr Justyna Marchut

 

Więcej informacji http://www.biblioteka.pysznica.pl

Print Friendly, PDF & Email