S74 Opatów – Nisko

Etap prac przygotowawczych – podstawowe informacje:

W dniu 20.05.2019 r. podpisana została umowa na: Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu SK) oraz Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Opatów – Nisko” z firmą Transprojekt Gdański sp. Z o.o.

Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich materiałów niezbędnych do uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) w tym Raportu o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ), a także opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z analizą
i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu SK (wariant 1,3 oraz 4) dla całości odcinka objętego zamówieniem.

W ramach umowy Wykonawca ma przeprowadzić analizę przebiegów wariantów S74 zarekomendowanych z etapu Studium Korytarzowego (SK) tj. z 2011 r. W przypadku potrzeby zaproponować korekty przebiegu poszczególnych wariantów drogi zarekomendowanych z etapu SK. Dodatkowo w ramach zamówienia Wykonawca ma opracować swój wariant autorski przebiegu S74 i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego uwzględnić go w STEŚ.

Ponadto w trakcie opracowywania w/w dokumentacji Projektant będzie zobowiązany do przeprowadzenia spotkań informacyjnych ze społeczeństwem w ramach tzw. Akcji Informacyjnej dla społeczeństwa. Spotkania te nie wynikają z obowiązujących przepisów, zostaną przeprowadzone z inicjatywy GDDKiA, służą przedstawieniu wariantowych przebiegów drogi lokalnej społeczności, celem uzyskania informacji zwrotnej od społeczeństwa. W ramach Akcji informacyjnej najpierw przed planowanym spotkaniem informacyjnym zostaną przekazane do Samorządów materiały zawierające krótki opis planowanej inwestycji wraz z planami przedstawiającymi projektowane przebiegi drogi ekspresowej S74, celem zapoznania się z projektowanymi rozwiązaniami, a następnie zostaną rozpisane spotkania w każdej gminie z lokalną społecznością. Zostanie wyznaczony termin (14 dni od daty spotkania informacyjnego), w którym każdy będzie mógł składać pisemne wnioski dotyczące przedstawionych rozwiązań. Wnioski możliwe do wprowadzenia ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i uzasadnione ekonomicznie, zostaną uwzględnione w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym. Z przeprowadzonej Akcji Informacyjnej, zostanie sporządzony Raport, w którym będą znajdowały się m.in. zgłoszone wnioski stron jak i opis sposobu ich wprowadzenia do dokumentacji. W przypadku braku możliwości ich uwzględnienia – odpowiednie uzasadnienie. Dodatkowo sporządzony Raport zostanie opublikowany na stronie internetowej GDDKiA jak również przekazany do poszczególnych gmin na terenie, których przebiega inwestycja. Planowana data spotkań informacyjnych w gminach I-II kw. 2020 r. Są to gminy:

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE (5 gmin) – Miasto i Gmina Opatów, Gmina Lipnik, Gmina Obrazów, Gmina Samborzec, Miasto Sandomierz.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE (8 gmin): Miasto Tarnobrzeg, Gmina Grębów, Gmina Gorzyce, Miasto Stalowa Wola, Gmina Zaleszany, Gmina Radomyśl nad Sanem, Gmina Pysznica, Gmina i Miasto Nisko.

W ramach opracowania STEŚ zostanie wykonana m.in. wielokryterialna analiza porównawcza wariantów zadania inwestycyjnego. Analiza ta przeprowadzana jest, aby umożliwić uszeregowanie wariantów przebiegu trasy, tak by ostatecznie możliwe było wskazanie wariantu najkorzystniejszego do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Generalnie będą to kryteria środowiskowe, ekonomiczne, techniczne i społeczne.

Ostateczne ustalenie przebiegu drogi nastąpi w drodze w/w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) – wydawanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – określającej trasę drogi, oraz Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji – wydawanej przez Wojewodę Podkarpackiego – ustalającej lokalizacje drogi i zatwierdzającej granice inwestycji. Planowany harmonogram prac przedstawiono w pkt VII.

Wykonawca:

Transprojekt Gdański Spółka Z O.O., ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk
Wartość umowy: 10 272 960,00 zł brutto
Termin realizacji:
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe:
15 m-cy od daty podpisania umowy, tj. 20.08.2020 r.
Materiały do wniosku o DŚU: 1 m-c od przekazania Wykonawcy Protokołu KOPI, zatwierdzającego STEŚ dla budowy S74, co przewiduje się w I kw. 2021 r.

Informacja o inwestycji:

Inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu odcinka drogi ekspresowej klasy S o długości około 71 km od miejscowości Okalina-Kolonia (w dowiązaniu do rozwiązań projektowych S74 odcinka obwodnicy Opatowa) na terenie województwa świętokrzyskiego do włączenia do budowanej drogi ekspresowej S19 w Nisku (węzeł „Zapacz” – z węzłem) na terenie województwa podkarpackiego, wraz z węzłami, skrzyżowaniami, miejscami obsługi podróżnych, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczna nie związaną z drogą.

Podstawowe parametry projektowanej drogi ekspresowej S74:

klasa techniczna drogi – S,
długość – ok. 71 km,
prędkość projektowa – 100 km/h,
przekrój poprzeczny – 2×2 (w ramach opracowania zostanie przeanalizowana zasadność rezerwy terenowej 2×3 pasy),
szerokość pasa ruchu – 3,50 m,
szerokość pasa awaryjnego – 2,50 m,

Przewiduje się zaprojektowanie 7-8 węzłów

Aktualny stan realizacji:

W chwili obecnej trwają prace projektowo-analityczne związane z ustaleniem przebiegów poszczególnych wariantów S74, a także trwają prace związane m.in. z inwentaryzacją przyrodniczą, analizą i prognozą ruchu, przygotowaniami do badań geologicznych i geofizycznych, analizą zagrożenia przeciwpowodziowego.

Projektowane warianty przebiegu trasy:

Na obecnym etapie inwestycji rozpatrywane są następujące warianty przebiegu trasy:

Wariant W1 – czerwony – z etapu Studium Korytarzowego z 2011 r.

Wariant W3 – zielony – z etapu Studium Korytarzowego z 2011 r.

Wariant W4 – różowy – z etapu Studium Korytarzowego z 2011 r.

Wariant TGD – pomarańczowy – wariant autorski Transprojektu Gdańskiego

Wariant W1A – oliwkowy – wariant wprowadzony w wyniku konsultacji z Samorządami

Wariant 4M – błękitny – wariant wprowadzony w wyniku konsultacji z Samorządami

Dodatkowo informujemy, że aktualne informacje dotyczące budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko oraz plan orientacyjny z przebiegiem projektowanych wariantów drogi ekspresowej S74 na obecnym etapie prac projektowych są zamieszczone na stronie internetowej GDDKiA: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7940/s74-opatow-nisko.

Harmonogram prac przygotowawczych i realizacji odcinka S74 Opatów – Nisko:

Planowane daty:

Złożenie wniosku o DŚU – I kwartał 2021 r.

Uzyskanie DŚU – IV kwartał 2021 r.

opracowanie KP – IV kwartał 2021 r. – IV kwartał 2023 r.

Dalsze prace przygotowawcze uzależnione są od zapewnienia finansowania, w sytuacji jego uzyskania planuje się:

ogłoszenie przetargu na P&B – I kwartał 2024 r. ÷ III kwartał 2024 r.

zawarcie umowy na P&B – III kwartał 2024 r. ÷ IV kwartał 2024 r.

uzyskanie ZRID – I kwartał 2026 r.

zakończenie budowy – II kwartał 2028 r.

Przebieg wariantów przez teren gminy Pysznica:

Print Friendly, PDF & Email