Wykaz instytucji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w powiecie stalowowolskim

1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” 800 120 002

https://www.facebook.com/pogotowieniebieskalinia

2. Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej czynny jest całodobowo we wszystkie dni roku, również w niedziele i święta. Można skontaktować się osobiście lub telefonicznie w celu uzyskania pomocy. Udzielana pomoc jest bezpłatna. Nie obowiązują skierowania. Z pomocy ośrodka mogą skorzystać mieszkańcy powiatu stalowowolskiego.

SOWiIK jest placówką całodobową świadczącą pomoc i wsparcie psychologiczne poprzez:
– kontakt telefoniczny pod całodobowymi nr tel. (15) 642 -52-93 lub (15) 642-52-99
– bezpośredni kontakt ambulatoryjny w siedzibie SOWiIK ul. Polna 18, którego udziela 8 terapeutów/ interwentów (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00, w weekendy i święta terapeuci/ interwenci świadczą pomoc na wezwanie pracownika SOWiIK pełniącego dyżur całodowbowy) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.
– interwencja psychologiczna w miejscu zamieszkania/ przebywania osoby będącej w kryzysie po uprzednim telefonicznym rozeznaniu sytuacji przez pracownika SOWiIK pełniącego dyżur całodobowy
– pobytu stacjonarnego w Hostelu SOWiIK do 3 miesięcy.

Z pomocy ośrodka mogą skorzystać osoby, które zostali dotknięci:
– przemocą domową
– kryzysem małżeńskim
– konfliktem rodzinnym
– utratą, żałobą
– zdarzeniem losowym (np. wypadek komunikacyjnym, doświadczenie przestępstwa)
– problemem samobójstwa
– trudnościami wychowawczymi
– bezradnością, długotrwałą chorobą
– innymi sytuacjami zagrażającymi życiu i zdrowiu

Kryzys może dotknąć każdego niezależnie od wieku, zawodu, wykształcenia, czy sytuacji materialnej. Zdarzają się sytuacje z którymi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić wtedy najlepiej zwrócić się o pomoc do specjalisty.

GŁÓWNE FORMY POMOCY SOWiIK TO:
– konsultacje i poradnictwo psychologiczne (indywidualne, rodzinne, par)
– interwencja kryzysowa
– psychoterapia (indywidualne, rodzinne, par)
– pomoc grupowa (grupy psychoedukacyjne)
– konsultacje i poradnictwo prawne

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY:

wystarczy zgłosić się do ośrodka, zadzwonić pod całodobowy numer telefonu lub wysłać e-mail.

na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym psychoterapeuta lub interwent stara się ustalić optymalną formę i program pomocy, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Metody terapii ukierunkowane są na realizację i osiągnięcie założonych celów, które ustalane są w trakcie kilku pierwszych spotkań konsultacyjnych wspólnie z osobą zgłaszającą się po pomoc.

W SOWiIK pracują: psycholodzy, psychoterapeuci, interwenci kryzysowi, prawnik. Wszyscy pracownicy merytoryczni posiadają przeszkolenie z zakresu interwencji kryzysowej. Praca terapeutów i interwentów poddawana jest superwizji merytorycznej.

Informacja pochodzi z sowiik.pl

3. Zespół Interdyscyplinarny w Pysznicy

mgr Elżbieta Paluch pokój nr 4, tel. 15/642-52-11, 786 024 413

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy

Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Kierownik – mgr Teresa Kudłacik
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
pokój nr 1, tel.15/642 52 65

TELEFON ZAUFANIA – 734 454 444

Print Friendly, PDF & Email