Towarzystwo Regionalne Ziemi Pysznickiej im. Ks. Władysława Szubargi

Stowarzyszenie to zostało utworzone i zarejestrowane w dniu 14 maja 1991 r .
Założycielami byli: Pani Krystyna Bąk, Pan Józef Błażejowicz oraz Pan Kazimierz Rostek. Obecnie zrzesza ok.40 członków.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Dom Kultury w Pysznicy.
Celem Stowarzyszenia jest pozytywne oddziaływanie na życie kulturalne i oświatowe oraz na wszechstronny rozwój gminy pod każdym względem,a w szczególności poprzez:
promocję gminy Pysznica oraz organizację wydarzeń kulturalnych,
ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego gminy,
promocję idei i pojęcia regionalizmu,
wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla gminy Pysznica,
integrację  gminy Pysznica z Unią Europejską i współpracę z regionami partnerskimi,
wspieranie rozwoju społeczności lokalnych gminy, w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży,
upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach gminy Pysznica.

Realizacji celów Stowarzyszenia służą następujące metody działania:
organizacja i promocja imprez kulturalnych i sportowych, szkoleń, warsztatów, kursów, działalność wydawniczą i informacyjną.
wspieranie i rozwój aktywności społecznej poprzez promocję i organizację wolontariatu oraz form aktywnego wypoczynku.
współpracę z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów,
ochrona zabytków i pamiątek historycznych w granicach dozwolonych ustawami i rozporządzeniami władz państwowych,
szerzenie wiadomości o przeszłości i dniu dzisiejszym gminy Pysznica,
prowadzenie działalności dokumentacyjnej nieprzemijających wartości kulturowych, folklorystycznych, obyczajowych i historycznych m.in. poprzez utworzenie i działalność izby regionalnej,
współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami

Print Friendly, PDF & Email