Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy powstało 8 października 2008 roku.

Celem stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich inicjatyw w zakresie: wspierania działalność Rady Rodziców, zapewnienia uczniom  równych szans zdobywania wiedzy  oraz rozwijania talentów i zainteresowań.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie: inicjowania i wspierania działań Rady Rodziców służących poprawie warunków nauczania; udzielania pomocy w pozyskiwaniu środków z Funduszy Europejskich dla Zespołu Szkół;wspierania Rady Rodziców w pomocy przy realizacji programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie  treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,  przez nauczycieli i wychowawców Zespołu Szkół, wspierania Rady Rodziców w realizacji programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb lokalnego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;integracji lokalnego środowiska wokół spraw związanych  z edukacją młodego pokolenia i przeciwdziałaniem  zjawiskom patologicznym deprawującym dzieci i młodzież; upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wśród społeczności szkolnej; upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży; upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej.
Zapraszamy do współpracy !

Rachunek  Bankowy Stowarzyszenia Rodziców  na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy
85 9434 1025 2006 1604 0243 0001
Pysznica  ul. Sportowa 1

e-mail: rodzice@pysznica.pl

 

Print Friendly, PDF & Email