Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej zostało zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 20 czerwca 2008 roku.
Prezesem stowarzyszenia jest Stanisław Paleń.
Celem stowarzyszenia jest:
1.aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego
2.budowanie świadomości obywatelskiej
3.promowanie gminy Pysznica i jej mieszkańców
4.wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego
5.inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych
6.przeciwdziałanie wszelkim patologiom godzącym w rodzinę
7.podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości
8.pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1.kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego
2.pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, w oparciu o działania na rzecz kultury fizycznej, sportu i rekreacji
3.podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych, które mają wpływ na funkcjonowanie rodziny
4.organizację imprez kulturalnych, wystaw, konkursów
5.działania na rzecz ochrony zabytków i poników przyrody
6.organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów językowych
7.doradztwo prawne i zawodowe
8.działania mające na celu promowanie Jastkowic m.in. poprzez szerzenie widomości o dniu przeszłości i dniu dzisiejszym
9.działania mające na celu promowanie walorów turystycznych gminy
10.organizowanie spotkań, wycieczek, wymiany międzynarodowej
11.opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych
12.współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się potrzebna do zadań statutowych stowarzyszenia
Print Friendly, PDF & Email