Stowarzyszenie Kobiet Słomianej

Stowarzyszenie Kobiet Słomianej jest organizacją pozarządową i posiada osobowość prawną. Zostało zarejestrowane dnia 3 grudnia 1992 roku w KRS.

Terenem działania stowarzyszenia jest gmina Pysznica.

Celem stowarzyszenia jest:
podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej
aktywizowanie mieszkańców do działań na rzecz rozwoju środowiska lokalnego wspieranie rozwoju różnych form przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych na wsi
dbałość o zachowanie kultury materialnej i niematerialnej regionu
reprezentowanie zbiorowych interesów rodzin wiejskich wobec władz, organów samorządowych i innych instytucji oraz współpraca z tymi organizacjami
dbałość o stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków rozwoju oraz zabezpieczenie ich praw w społeczeństwie i na rynku pracy
propagowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności oraz zdrowego stylu życia
dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu
integracja mieszkańców sołectwa Krzaki – Słomiana oraz osób wywodzących się z regionu wokół wspólnych działań na rzecz rozwoju sołectwa i gminy
rozpowszechnianie informacji i doświadczeń dotyczących inicjatyw obywatelskich podejmowanych w środowisku lokalnym

Obecnie Prezesem Stowarzyszenia Kobiet Słomianej jest Pani Danuta Mroczek tel. 783 212 653, slomiana@pysznica.pl

Z historii:
Fundamentem obecnego stowarzyszenia było założone przed 50 laty koło gospodyń wiejskich. Wśród założycielek były mamy obecnych członkiń w tym Pani Aniela Maziarz – pierwsza przewodnicząca koła. Początkowo spotkania i rożne kursy odbywały się w domach członkiń. Około 30 lat temu rozpoczęto budowę świetlicy. Duże zasługi przy budowie miała ówczesna przewodnicząca koła Pani Stefania Kutyła. Żeby uzyskać pieniądze na rozwój koła i budowę świetlicy członkinie aktywnie pracowały przy sadzeniu okolicznych lasów. Oprócz tego urządzały festyny, zabawy, wesela. założona została wypożyczalnia naczyń.
Do stycznia 2012 roku Prezesem Stowarzyszenia była Pani Agnieszka Smalisz, która swoim zaangażowaniem ożywiła działalność Stowarzyszenia, a wspólnie z członkiniami Zarządu Stowarzyszenia skutecznie pozyskiwała środki na działania, w tym remont i wyposażenie Domu Ludowego w Słomianej.

Print Friendly, PDF & Email