Szkoły na terenie gminy Pysznica

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kłyżowie oferuje:

  • Bezpieczne i ciekawe zajęcia lekcyjne;

W roku szkolnym 2016/17 otrzymaliśmy zaszczytny tytuł SZKOŁY PRZYJAZNEJ UTALENTOWANYM UCZNIOM przyznany przez PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY.

  •  Zajęcia pozalekcyjne;

Oferta zajęć pozalekcyjnych jest tworzona na bazie zapotrzebowania naszych uczniów:
 Uczniowie klasy I i II szkoły podstawowej biorą udział w zajęciach tanecznych
 Starsi uczniowie biorą udział w zajęciach chóru szkolnego, rekreacyjno –sportowych, kołach zainteresowań zajęciach wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów
 Dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych raz w tygodniu organizujemy wyjazdy na basen

 Stały monitoring placówki;
W roku szk. 2006/2007r . zdobyliśmy CERTYFIKAT „BEZPIECZNEJ SZKOŁY” ;
 Dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną,

 Naukę języka angielskiego począwszy od oddziału przedszkolnego i języka niemieckiego w klasie VII i oddziałach gimnazjalnych, która odbywa się w nowoczesnej pracowni językowej;
 Specjalistyczne zajęcia logopedyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ;
 Stałą opiekę pedagoga szkolnego oraz zajęcia, które pomogą pokonać problemy edukacyjne i wychowawcze;
 Raz w tygodniu zapewniamy opiekę pielęgniarki szkolnej ( poniedziałek -8.00- 13.00);
 Posiadamy nowoczesne pracownie komputerowe z Internetem ;
 4 sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne;
 Halę sportową wraz z wyposażeniem w nowoczesny sprzęt sportowy oraz boisko wielofunkcyjne;
 Plac zabaw dla dzieci;
 Siłownię;
 Bibliotekę z czytelnią i Multimedialnym Centrum Informacji;
 Oferujemy wycieczki turystyczno – krajoznawcze, metodyczne, które przybliżają kulturę i tradycję naszego regionu i kraju;
 Należymy do sieci szkół promujących zdrowie;
W 2013r. otrzymaliśmy CERTYFIKAT PRZYJĘCIA DO WOJEWÓDZKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE
 Organizujemy wewnątrzszkolne konkursy wiedzy i umiejętności;
 Jesteśmy zdobywcami licznych nagród i wyróżnień w dziedzinie konkursów wiedzy i umiejętności na wyższych szczeblach w tym m.in.: w roku szk. 2016/17
– uczeń klasy III Mikołaj Tofil zdobył I miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym w PSP w Pysznicy
-uczennica klasy III Karolina Herdzik zajęła III miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym w PSP w Pysznicy
– uczeń kl. VI został LAUREATEM WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z PRZYRODY, znalazł się również wśród najlepszych
uczestników Międzynarodowegoo Konkursu Matematycznego „Pangea” zajmując 13 miejsce, zajął III miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym ,,Galileo”
– uczniowie klasy II gimnazjum Paweł Kutyła i Mikołaj Marchut brali udział w Powiatowym Konkursie Matematycznym
Młody Matematyk (kwalifikacje i udział w finale)
– uczennica klasy II gimnazjum Katarzyna Smosna była finalistką VI Podkarpackiego Konkursu Twórczości „Gdy słowa
dojrzewają”
– uczniowie kl. V i VI oraz gimnazjaliści brali udział w XX Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej „ Z Pismem Świętym
w Trzecie Tysiąclecie”. W etapie dekanalnym Karol Szoja z kl. V zajął III miejsce, Gabriel Smosna z kl. III zajął II
miejsce i zakwalifikował się do trzeciego (diecezjalnego) etapu, który odbył się w Sandomierzu
– Klaudia Stręciwilk III m. w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
Pożarom”
– I m. drużynowo w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
w kat.gimnazjum
– I m. w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kat. gimnazjum
– V m. Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kategorii gimnazjum
 Odnosimy ogromne sukcesy w zawodach sportowych:
 II m. w Gminnej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej Dziewcząt
 II m. w Gminnej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej Chłopców
 IV m. w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Chłopców
 III m. w Gminnej Gimnazjadzie w Piłce Nożnej Chłopców
oraz chlubimy się osiągnięciami indywidualnymi naszych uczniów: Kornelii Butryn z kl. IV m.in. za:
 I m. w Grand Prix w Powiatowych Biegach Przełajowych
 I m. w Otwartych Mistrzostwach w Stalowej Woli w biegu na 600 m.
 I m. w XXIII Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych w biegu na 600 m

i Karola Krawczyka z kl. III SP, który zajął III miejsce w Turnieju Tenisowym Pacific Kids Cup 2017 kategoria zielona.
 Bierzemy udział w akcjach ekologicznych jak: „Listy do Ziemi”, w Powiatowym Konkursie Plastycznym pod hasłem ,,Eko- Segregacja” pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza, Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego. Laureatem tego konkursu została: Jadwiga Drąg z klasy IV a wyróżnienie otrzymał Adam Pelic z klasy V
 Posiadamy stołówkę szkolną;
 Nowocześnie wyposażoną kuchnię
 Świetlicę szkolną pracującą w godzinach dogodnych dla pracujących rodziców
 Podejmujemy działania rozwijające współpracę ze środowiskiem mieszkańców, miejscową parafią, instytucjami i organizacjami
 Rozwijamy aktywność społeczną naszych uczniów poprzez udział w różnorodnych programach, akcjach charytatywnych, działalność w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Wolontariacie

 

 

Informacja archiwalna od 1 września 2017 r.

Zespół Szkół w Kłyżowie

Nasze priorytety to przygotowanie uczniów do pełnego rozwoju osobowego, do odpowiedzialności za własne życie i zdrowie, do bycia człowiekiem uczciwym, umiejącym żyć w zgodzie z samym sobą, z innymi i dla innych. Zawarte są one w misji szkoły. Nasza szkoła jest stale modernizowana, sukcesywnie wyposażana w nowoczesny sprzęt multimedialny. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest 12 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, 1 pracownia językowa, siłownia, hala sportowa wraz z wyposażeniem w nowoczesny sprzęt sportowy, biblioteka z czytelnią i Multimedialnym Centrum Informacji, świetlica szkolna oraz pomieszczenia socjalne. Atutem szkoły jest ponadto: plac zabaw dla dzieci, boisko wielofunkcyjne: do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, kort tenisowy o nawierzchni z trawy syntetycznej, nowocześnie wyposażona kuchnia z przygotowywanymi na miejscu obiadami, szkolna stołówka.Za szkołą znajduje się boisko do siatkówki plażowej. Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny zwiększa bezpieczeństwo uczniów.
Nasi uczniowie z sukcesami biorą udział w różnorodnych konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych. Odnoszą sukcesy sportowe i artystyczne na poziomie wojewódzkim. Możemy poszczycić się dużą liczbą laureatów w konkursach gminnych i powiatowych.
Nauczyciele współpracując w zespołach przedmiotowych i zadaniowych analizują osiągnięcia uczniów, wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej. Efektem podejmowanych działań jest wzrost wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Swoje zainteresowania uczniowie rozwijają poprzez uczestnictwo w zajęciach chóru szkolnego, zajęciach rekreacyjno – sportowych, kołach zainteresowań: humanistycznym, matematyczno –przyrodniczym, języka angielskiego. Uczniowie uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych, jednodniowych wyjazdach do kina, na basen, spotkaniach z ciekawymi ludźmi.
Kierunek pracy wychowawczej z uczniami wyznaczają wartości moralne, chrześcijańskie i patriotyczne. Patronem szkoły podstawowej jest Kardynał Stefan Wyszyński.W szkole organizowane są konkursy plastyczne, literackie, wiedzy o Patronie, apele, gazetki.
Ważnym aspektem działalności szkoły jest realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych, charytatywnych. Istotną rolę w wielu przedsięwzięciach pełni samorząd uczniowski, który je koordynuje lub inicjuje.(np. „Góra Grosza” ,akcja „Nakrętka”, „Pomoc Roxanie –dziewczynce z Ekwadoru”, zbiórki na rzecz potrzebujących).
W ramach profilaktyki realizowane są programy: „Czyste powietrze wokół nas” „Nie pal przy mnie proszę”, „Trzymaj Formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Program Profilaktyki Narkomanii”, „Stop dopalacze”.
W gimnazjum realizowany jest Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Uczniowie uzyskują profesjonalną pomoc w zakresie wyboru dalszej ścieżki rozwoju. Jesteśmy szkołą oferującą pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szerokim zakresie. Dysponujemy kadrą specjalistów zaspokajających specjalne i specyficzne potrzeby uczniów. W ramach wyrównywania szans edukacyjnych prowadzimy zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne.
W Zespole pracuje kompetentna kadra pedagogiczna posiadająca pełne przygotowanie merytoryczne i metodyczne. Wielu nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia. 6 nauczycieli otrzymało wpis do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. 70% pedagogów ma stopień nauczyciela dyplomowanego. Kadra pedagogiczna systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zarówno w zakresie metodyki przedmiotu, jak i umiejętności interpersonalnych.
Opiekę medyczną zapewnia higienistka szkolna.
Uczniowie naszej szkoły mają poczucie przynależności do swojej małej i dużej ojczyzny. Służy temu realizowana w szkole edukacja regionalna. i wychowywanie w duchu patriotycznym.
Nasza szkoła dba o dobre relacje z lokalnym środowiskiem. Współpracuje z wieloma instytucjami i uczestniczy w życiu kulturalnym gminy i regionu. Udostępnia swoją bazę dydaktyczną i sportową uczniom i społeczności lokalnej.
Szkoła chlubi się z posiadania wielu certyfikatów m.in. Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie, Certyfikatu Szkoły bez Przemocy oraz Certyfikatu „Lepsza Szkoła” wydawnictwa GWO, które potwierdzają wysoką jakość naszej pracy.
Więcej o nas na stronie: zsklyzow.szkolnastrona.pl

 

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jastkowicach  jest prowadzony przez Gminę Pysznica. Baza lokalowa składa się z budynku szkoły podstawowej oddanego do użytku w roku 1924 , który w latach 1996- 1999 r. został powiększony o salę gimnastyczną i nową część zajmowaną obecnie przez gimnazjum. Powierzchnia użytkowa szkoły wynosi 2156 m 2 . Sala gimnastyczna ma wymiary 24 m na 11 m. W szkole mieści się 14 sal lekcyjnych, w których uczy się 17 oddziałów klasowych (w tym 2 oddziały przedszkolne). Do Zespołu Szkół im. Armii Krajowej uczęszcza ponad 300 uczniów. Szkoła wyposażona jest w pracownię komputerową z 19 stanowiskami komputerowymi. Budynki szkolne dobrze służą  społeczności gimnazjum i szkoły podstawowej. Placówka zlokalizowana jest w centrum wsi, budynek jest ogrodzony i monitorowany.
Szkoła dba o wszechstronny rozwój swoich uczniów. Zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli, pedagoga, logopedę, pielęgniarkę szkolną, służących pomocą w kształceniu, wychowaniu i opiece nad uczniami. W szkole organizuje się  zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania uczniów oraz zapewnia opiekę świetlicową i dowóz autobusem szkolnym. Systematycznie prowadzi się analizę wyników egzaminów zewnętrznych w celu właściwej organizacji procesów dydaktycznych służących podniesieniu efektów kształcenia. Najzdolniejsi uczniowie otrzymują stypendia dyrektora szkoły za wyniki w nauce i sporcie.
Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych osiągając wysokie wyniki. W roku 2014/15 4 uczniów naszej szkoły otrzymało tytuł finalisty konkursów wojewódzkich: 2 z geografii w gimnazjum i 2 z języka angielskiego w szkole podstawowej. Dużym zainteresowaniem cieszą się również zawody sportowe, w których uczniowie odnoszą liczne sukcesy indywidualnie i zespołowo na szczeblu gminy, powiatu i województwa. W szkole odbywają się zajęcia sportowe dla młodszych uczniów szkoły podstawowej oraz absolwentów. Corocznie odbywają się konkursy ukierunkowane na kultywowanie tradycji regionalnych.
W szkole działa samorząd uczniowski, który aktywnie włącza się w życie szkoły poprzez organizację różnych imprez i akcji charytatywnych z udziałem uczniów i rodziców. Wszyscy absolwenci szkoły podejmują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, a wielu również kontynuuje naukę na wyższych uczelniach.
Szkoła wychowuje uczniów w duchu patriotyzmu i wartości chrześcijańskich poprzez szerzenie sylwetki patrona, uroczystości patriotyczne, konkursy, spotkania z byłymi żołnierzami Armii Krajowej oraz sprawuje opiekę nad miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie naszej wsi. Na uwagę zasługują uroczystości szkolne i środowiskowe takie jak: Rocznica Pacyfikacji wsi Kochany, Święto Niepodległości, Dzień Patrona szkoły Armii Krajowej, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Poczet Sztandarowy bierze udział w różnych uroczystościach lokalnych o charakterze patriotycznym.
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jastkowicach należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie. W 2004 r. szkoła otrzymała Certyfikat Rejonowy, zaś w 2008 r. Certyfikat Wojewódzki. W bieżącym roku szkolnym prowadzi się działania mające na celu otrzymanie Certyfikatu Krajowego. Jako Szkoła Promująca Zdrowie uczy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,  zapewnia uczniom bezpieczeństwo i wpaja zasady zdrowego stylu życia. Na uwagę zasługuje działalność charytatywna szkoły, w którą chętnie angażują się wszyscy uczniowie i ich rodzice. Przeprowadzane są różne akcje charytatywne np. Góra Grosza, Szlachetna Paczka, Gwiazdka dla Afryki, WOŚP oraz kiermasze. Środki pozyskane z kiermaszów charytatywnych przeznaczane są na pomoc dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.

Zespół Szkół w Pysznicy

Misja szkoły: “…budować fundamenty pod Ich przyszłe życie.”
Szkoła dysponuje najstarszą udokumentowana historią szkolnictwa na terenie Gminy Pysznica. Zachowane szkolne archiwa sięgają 1792 roku. Zespół Szkół w Pysznicy w obecnej strukturze funkcjonuje od 1 września 1999 roku. Fakt ten ściśle związany jest z reformą oświaty, która właśnie z tą datą wkroczyła w codzienność polskiej szkoły. W skład zespołu szkół wchodzi: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pysznicy oraz Gimnazjum Publiczne w Pysznicy.
Zaszczytne imię Wielkiego Rodaka szkole podstawowej nadano Uchwałą Rady Gminy w Pysznicy w dniu 25 lutego 1999 roku. Ta ważna decyzja dla ówczesnej społeczności szkolnej oraz dla jej przyszłych pokoleń zapadła u progu trzeciego tysiąclecia, w hołdzie za XX lat Pontyfikatu Jana Pawła II. Tablicę upamiętniającą nadanie szkole imienia poświęcił Ojciec Święty podczas wizyty apostolskiej w Sandomierzu 12 czerwca 1999 roku. Noszenie tego imienia jest nieustanną nobilitacją do jeszcze pełniejszej pracy przy budowaniu fundamentów pod przyszłe życie powierzonych nam pokoleń. Jest to Misja szkoły, której przesłanie stale wdrażamy w koncepcję pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły podstawowej i gimnazjum.
Szkoła do Ogólnopolskiej i Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Jednocześnie podjęliśmy się zadania integracji szkół noszących to imię w Diecezji Sandomierskiej, organizując Diecezjalne Przeglądy Twórczości Dzieci i Młodzieży.
Szkoła jest pełna historii, bo ma za sobą wszelkie szczeble rozwoju szkolnictwa. To motywuje do podtrzymywania tradycji zgodnie z hasłem Programu Wychowawczego – “Jesteśmy stąd”. Uczniowie poznają i kultywują tradycje miejscowości i regionu. Corocznie odbywają się konkursy “Bożonarodzeniowych szopek”, “Palm i koszyczków wielkanocnych”. W kalendarz szkolny, już na stałe wpisały się także Dni Seniora organizowane 21 stycznia.
Od 1993 r. szkoła realizuje Program Prozdrowotny. 20 marca 2001r. otrzymała Certyfikat przyjęcia Zespołu Szkół w Pysznicy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim. Troska o prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny dzieci i młodzieży jest stałym elementem pracy w szkole.
“Szkolny eko-ład” dodaje uroku życiu szkoły. Na Jubileusz 200-lecia szkoły zasadzono 200 drzewek, które ozdabiają otoczenie szkoły. Główne hasła “Szkolnego eko – ładu” to: ekologiczna szkoła, ekologiczny dom i szkolna eko – turystyka.
Uroczystości i obchody rocznic odbywają się według autorskich scenariuszy w pięknej oprawie muzycznej i plastycznej. Szkoła uczymy przez to twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym, odbioru dzieł sztuki i rozwija u uczniów zdolności i zainteresowania.
Szczególną troską otacza uczniów poszukujących, zdolnych, nieprzeciętnych, którzy poprzez udział w konkursach, przeglądach różnych szczebli promują szkołę w środowisku i daleko poza nim.
Rodzicom i opiekunom oferuje wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci. Pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych lub pozaszkolnych oraz innych spraw zapewniają logopeda i pedagog szkolny.
Przyjmuje również wyzwania, które stawia przed nami XXI wiek. Uczniowie potrafią posługiwać się Technologią Informacyjną, mają także możliwość nauki dwóch języków obcych. W ramach Edukacji Europejskiej przygotowują się do poszanowania dorobku kulturowego i gospodarczego narodów Europy.
Szkoła ma spore osiągnięcia sportowe, które są efektem pracy naszych nauczycieli i ich zaangażowania w prowadzenie zajęć sportowych w ramach Szkolnego Związku Sportowego i Uczniowskiego Klubu Sportowego “Orlęta-Olimpia”. Corocznie organizowane Dni Sportu są okazją do podsumowania całorocznej pracy, zaprezentowania wyników mistrzów i wręczenia nagród.
Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Rada Rodziców wraz z dyrekcją organizuje corocznie bale sylwestrowe na rzecz pomocy szkole, które cieszą się dużym powodzeniem i mają stałych bywalców.

Print Friendly, PDF & Email