Rozlicz PIT z administracją skarbową

• Wszyscy podatnicy, którzy składają roczne zeznania na formularzu PIT-37, mogą liczyć na wsparcie administracji skarbowej.
• Wystarczy, że złożą w terminie do 16.04.2018r. krótki wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy wypełni za nich deklarację podatkową.

PIT za podatnika rozliczy urząd skarbowy
Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-37. Zrobi to nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego pracodawcy czy korzysta z ulg i odliczeń (np. ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej).
W PIT-WZ można wnioskować o:
• rozliczenie w sposób przewidziany dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci,
• uwzględnienie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w wysokości innej niż zastosowana przez płatnika przy poborze zaliczek,
• zastosowanie przysługującego odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej lub ulgi na dzieci,
• przekazanie na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego (OPP) kwoty w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania.

Jak można podpisać wniosek
• podpisem kwalifikowanym,
• profilem zaufanym,
• kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu za rok poprzedni,
• przy użyciu danych uwierzytelniających, stosowanych przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji – w drodze elektronicznej – posiadacza rachunku bankowego (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem tych podmiotów).
Na podstawie wniosku i informacji od płatników urząd skarbowy przygotuje dla podatnika rozliczenie za rok 2017, które można zaakceptować albo odrzucić.
PIT-WZ jest dostępny na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wniosek można także złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które świadczą usługę drogą elektroniczną.
Więcej informacji znajduje się na Portalu Podatkowym w zakładce Wniosek o sporządzenie zeznania (PIT-WZ) (link otwiera nowe okno w innym serwisie) .
Można też skorzystać ze wstępnie wypełnionego PIT
Przy rozliczaniu PIT za 2017 r. podatnicy mogą też skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR), czyli przygotowanej przez urząd skarbowy propozycji zeznania rocznego PIT-37 i PIT-38. W tym sposobie rozliczenia podatnik sprawdza przygotowany PIT, może także uzupełnić zeznanie o ulgi – np. na dzieci, odliczenia oraz kwotę 1% dla wskazanej przez siebie organizacji pożytku publicznego.
Usługa PRF za 2017 r. będzie dostępna od 15 marca 2018 r na Portalu Podatkowym. Więcej informacji o PFR znajduje się na Portalu Podatkowym w zakładce Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) (link otwiera now okno w innym serwisie).

Ułatwienia w przekazywaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A, a podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym od podatnika za rok podatkowy nie muszą wypełniać całego zeznania, by przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Wystarczy, że złoża krótkie oświadczenie PIT-OP do urzędu skarbowego. Oświadczenie można złożyć w formie elektronicznej (za pośrednictwem portalu podatkowego, systemu e-deklaracje, lub systemów teleinformatycznych wybranych banków krajowych lub SKOK-ów). Oświadczenie można również złożyć w tradycyjny sposób wysyłając wersję papierową pocztą lub składając osobiście w urzędzie skarbowym. Za rok 2017 oświadczenie można złożyć do 30 kwietnia 2018r.

Print Friendly, PDF & Email