RODO – zasady przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na podstawie art. 13 i 14 w/w rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Pysznica.
 2. Wójt Gminy Pysznica jest Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Gminie Pysznica, Urzędzie Gminy w Pysznicy oraz Urzędzie Stanu Cywilnego w Pysznicy.
 3. Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica lub pisząc na adres e-mail ug@pysznica.pl.
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych jest: Alina Pyz, z którą można się skontaktować pisząc na adres: Urząd Gminy w Pysznicy, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica lub email iod@pysznica.pl.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminie Pysznica, jej organach oraz Urzędzie Gminy w Pysznicy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę Pysznica, jej organy oraz Urząd Gminy w Pysznicy (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
  • świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO),
  • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Gminą Pysznica oraz Urzędem Gminy w Pysznicy (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit a RODO),
  • realizacji umowy zawartej z Gminą Pysznica oraz Urzędem Gminy w Pysznicy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO),
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gminę Pysznica, jej organy oraz Urząd Gminy w Pysznicy lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z ustaw szczególnych i rozporządzeń oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy Pysznica, zawartych umów oraz zgody wyrażonej przez osobę której dane są przetwarzane.
 7. Administrator Danych Osobowych na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z rejestrów administracji publicznej.
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pysznica przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Pysznica.
 9. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, określonych w pkt 5. Po upływie tego okresu dane będą przechowywane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa, zaś w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
 10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO,
  b) prawo do sprostowania danych na zasadach określonych w art. 16 RODO,
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO,
  d) prawo do sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,
  e) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  W celu skorzystania z praw opisanych powyżej mogą się Państwo skontaktować z Administratorem Danych Osobowych.
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Organem właściwym dla wniesienia skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, zaś w pozostałym zakresie jest dobrowolne. O obowiązku lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych, będziecie Państwo informowani przez merytoryczną komórkę Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie.
 13. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 14. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych z wyjątkiem przypadków przekazywania danych na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Print Friendly, PDF & Email