OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy usługowej i produkcyjnej w Pysznicy

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLII/260/2018 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 kwietnia 2018r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy usługowej i produkcyjnej w Pysznicy, obejmującego obszar położony na północ od ul. Podlesie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 listopada do 19 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pysznicy, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica, w sali Nr 4, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pysznicy, (sala Nr 6) o godzinie 13.00.
Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.), ww. projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pysznica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2020 r.
Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres mailowy: ug@pysznica.pl
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Pysznica, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica. Pełny zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.pysznica.pl w zakładce „aktualności/rodo-zasady-przetwarzania-danych-osobowych” oraz w siedzibie Administratora.

Wójt Gminy Pysznica
Łukasz Bajgierowicz

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania planu miejscowego.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Pysznica, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica. Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@pysznica.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w ust. 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
 5. przysługuje Pani/Panu prawo do:
   żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
   sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
   ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa, odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
 7. W przypadku żądania informacji o źródle danych, prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ww. ustawy.
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pełny zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.pysznica.pl w zakładce „aktualności/rodo-zasady przetwarzania-danych-osobowych” oraz w siedzibie Administratora.

Print Friendly, PDF & Email