Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Poniżej znajdują się pliki deklaracji do pobrania dla budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków i lokali niemieszkalnych:

Deklaracja zawiera podstawowe dane dotyczące nieruchomości, tj. dane osobowe właściciela lub zarządcy, telefon (opcjonalnie), adres e-mail (opcjonalnie), dokładny adres budynku, a przede wszystkim liczbę i rodzaj źródeł ciepła, ich przeznaczenie i rodzaj stosowanego paliwa.

Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkiem powszechnym i dotyczy wszystkich źródeł ciepła, a nie tylko tych opartych na paliwie stałym. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym likwidację źródeł niskiej emisji z sektora komunalno-bytowego, ale nie tylko.

Deklaracje będzie można składać:

  • w formie elektronicznej, na stronie: https://zone.gunb.gov.pl – korzystając z Profilu Zaufanego;
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Pysznica ul. Wolności 322.

Przykładowo wypełnioną deklarację, materiały szkoleniowe i instrukcje znajda Państwo na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Print Friendly, PDF & Email