Informacje podstawowe – świadczenia rekompensacyjne

Rekompensata dla żołnierzy rezerwy. Zawiadomienie o przyznaniu lub odmowie.
Kto: Inspektor ds. zarządzania kryzysowego,obrony cywilnej i spraw obronnych  pokój Nr 8,  tel. 15 841 00 04, 15 841 01 13

Ustalenie i wypłacanie żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych na pisemny wniosek żołnierza rezerwy

Wymagane załączniki:
Do wniosku dołącza się:
1. Zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych, wydane przez dowódcę jednostki wojskowej, w dniu zwolnienia z ćwiczeń wojskowych albo po dniu zwolnienia.
2. Zaświadczenie o kwocie wynagrodzenia pracownika, który odbył ćwiczenie wojskowe, wystawione przez:
– pracodawcę – dla żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy – będących pracownikami lub pozostającymi w stosunku służbowym ;
– naczelnika urzędu skarbowego – dla żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy, prowadzących działalność gospodarczą.

Uwaga:
Udokumentowany wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie, uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, powinien zostać złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych

Termin realizacji:
Do 7 dni. Termin ten może być przekroczony w przypadku konieczności oczekiwania na opublikowanie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych

Opłaty:
Brak

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Podstawa prawna:
1. Art.119a ustawy z dnia 21 listopada 1976 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1520)
3. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych
4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego

Dodatkowe informacje
1. Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywających się w czasie lub w dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
2. Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby.
3. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa w pkt 1, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
4. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
5. Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Prezydent Miasta Bydgoszczy na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
6. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Print Friendly, PDF & Email