Informacje podstawowe

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich (Dz.U. z 2016 poz. 187) Wójt Gminy Pysznica prowadzi ewidencję pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie znajdujących się na terenie gminy Pysznica.

Osoby świadczące usługi hotelarskie w obiektach innych niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi tj. nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem.

Obowiązek wpisu dotyczy także prowadzenie pola biwakowego.

Zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 196.) usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych terminem „ inne obiekty hotelarskie” określa się również wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsc przeznaczonych na ustawienie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych jest zaliczana do innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie.

Obiekty zgłoszone do ewidencji muszą spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o usługach  turystycznych.

Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie powinno zawierać:

 • datę i miejsce złożenia zgłoszenia
 • imię i nazwisko osoby świadczącej usługi hotelarskie
 • adres zamieszkania osoby świadczącej usługi hotelarskie
 • datę rozpoczęcia świadczenia usług hotelarskich
 • nazwę i adres obiektu
 • liczbę miejsc noclegowych
 • wskazanie okresu świadczenia usług (sezonowy lub całoroczny)
 • numer NIP lub KRS o ile zgłaszający posiada

Karta ewidencyjna innego obiektu świadczącego usługi hotelarskie powinna zawierać następujące informacje:

 • określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie wraz z adresem siedziby/ w przypadku osób fizycznych z adresem zamieszkania
 • nazwę i adres obiektu
 • informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług wraz z podaniem czasu trwania sezonu
 • liczba miejsc noclegowych w danym obiekcie.

Do zgłoszenia wpisu do ewidencji załącza się informacje o obiekcie w którym są świadczone usługi hotelarskie oraz uzupełniony załącznik z minimalnymi wymaganiami co do wyposażenia dla innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzona jest niezależnie od ewidencji działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o:
1. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
2. uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
3. zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
4. zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych oraz zmianie ich struktury,
5. zmianie nazwy obiektu, danych dot. przedsiębiorcy, w tym danych teleadresowych, adresu poczty elektronicznej i strony internetowej,
6. zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.

Wykreślenie obiektu z ewidencji
Organ prowadzący ewidencję dokonuje z urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji, jeżeli:
• przedsiębiorca zaprzestał na okres dłuższy niż 1 rok świadczenia usług hotelarskich,
• przedsiębiorcom świadczącym usługi hotelarskie w obiekcie jednostki która uległa likwidacji,
• przedsiębiorca zmarł, a jego następcy prawni nie zgłosili zamiaru świadczenia usług hotelarskich w obiekcie,
• obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne lub przeciwpożarowe, lub inne, określone odrębnymi przepisami,
• przedsiębiorca uzyskał decyzję o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa.

Kogo dotyczy wpis w ewidencji ?

Zgłoszenie do ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obligatoryjne dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na: wynajmowaniu domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie w obrębie obiektu usług z tym związanych. Zgłoszenie dotyczy świadczenia usług hotelarskich w obiektach innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe oraz schroniska. Pod pojęciem innych obiektów mogących świadczyć usługi hotelarskie rozumie się na przykład: ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska itp. obiekty świadczące usługi hotelarskie . Świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem przypominamy w szczególności rolnikom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne o obowiązku dokonania zgłoszenia! Zgłoszenie jest obowiązkowe bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
 • Powyższe rozporządzenie zawiera również informacje w zakresie minimalnych wymogów dotyczących obiektów agroturystycznych ( załącznik nr 7 )
Print Friendly, PDF & Email