Bezpłatny projekt szkoleniowy

Szanowni Państwo,
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz ze szczegółowym opisem osi priorytetowej RPO WP 2014-2020 informujemy o realizowanym projekcie pn. „Azymut praca”. Projekt realizowany jest przez Nexoris sp. z o.o. w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Regionalny rynek pracy, biuro mieści się w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 34 (C.H. Europa II – 4 piętro, pok. nr 2).
Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej wśród 70 osób (39 kobiet, 31 mężczyzn) powyżej 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podkarpackiego w okresie od 02.2019 do końca 04.2020 r. poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji zawodowej tj. opracowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe kształtujące kwalifikacje i kompetencje, szkolenie prowadzące do podniesienie kompetencji cyfrowych, staże zawodowe, kompleksowe pośrednictwo pracy.
Grupę docelową stanowią osoby, spełniające łącznie poniższe warunki:
są osobami powyżej 29. roku życia,
posiadają niskie kwalifikacje (podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie),
są bezrobotne lub bierne zawodowo,
zamieszkują województwo podkarpackie.
Każdy Uczestnik weźmie udział kolejno w trzech głównych formach wsparcia opisanych poniżej. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu obejmować będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania, w którego ramach przewidziane zostały:
pogłębiona diagnoza sytuacji zawodowej Uczestnika Projektu,
pogłębiona diagnoza sytuacji osobistej Uczestnika Projektu.
Wsparcie o charakterze obligatoryjnym, w ramach którego przewidziane zostały:
spotkania z doradcą zawodowym,
spotkania z psychologiem.
Warsztaty, w ramach których przewidziane zostały:
 Moduł I – Aktywne metody poszukiwania pracy
Analiza rynku pracy, formy zatrudnienia, wizytówka – dokumenty aplikacyjne, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna
 Moduł II – Budowanie motywacji i zaangażowania Rola automotywacji, motywowanie i jego efektywność – skuteczne narzędzia, cele zawodowe – jak wyznaczać i jak osiągać założone cele, prowadzące do zmiany, decyzje i wyznaczanie sobie celów
 Moduł III – Budowanie wizerunku zawodowego u pracodawcy krok po kroku
Wizerunek, siła pierwszego wrażenia w kontaktach zawodowych, wygląd zewnętrzny, budowanie pozytywnego wizerunku w kontaktach z pracodawcą.
Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej, w którego ramach przewidziane zostały:
 Szkolenia kompetencyjne (śr. 70 h)
 Szkolenia kwalifikacyjne (śr. 70 h)
 Staże zawodowe (5 miesięcy)
Dodatkowo zapewniamy:
 zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Rzeszowa,
 zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w trakcie stażu,
 catering.
Prosimy o rozpowszechnienie informacji o projekcie wśród potencjalnych uczestników projektu oraz o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej naszej ulotki promocyjnej.
W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, chętnie zorganizujemy w Państwa siedzibie spotkanie informacyjne w celu przekazania dokładnych szczegółów.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na naszej stronie internetowej http://www.nexoris.pl/.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 695 400 554, e-mailowy: azymutpraca2019@gmail.com lub pod adresem:
Biuro projektu „Azymut praca” ul. Piłsudskiego 34 35-001 Rzeszów (C.H. Europa II, 4 piętro, pok. nr 2)

Print Friendly, PDF & Email