OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY PYSZNICA
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
woj. podkarpackie

RI.III.6733.37.2017 PYSZNICA, DNIA 31 STYCZNIA 2018 R.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA

o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 i 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – P4 Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Bartosińskiego, zamieszkałego 30-071 Kraków ul. Gramatyka 1/41

zawiadamia się,

że w dniu 31 stycznia 2018 r. została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu STW7001B” na działce nr ewid. 1339, położonej w Jastkowicach przy ul. Sosnowej, obręb ewidencyjny
0003-Jastkowice, gmina Pysznica.

W związku z powyższym strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Pysznicy, ulica Wolności nr 322 (pokój nr 4), w godzinach urzędowania tj. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, tel. kontaktowy 15 841 09 34 oraz wnieść odwołanie od decyzji.

Data publikacji obwieszczenia 31.01.2018 r.

Wójt

Tadeusz Bąk

Print Friendly, PDF & Email