Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu akresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalnoœści na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 3 lipca 2018 r. UKS KŁYŻÓW złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Wakacje na wesoło”. Ze względu na niekompletne informacje w ofercie UKS Kłyżów dokonał stosownych poprawek i złożył poprawioną ofertę 4 lipca 2018 r. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w terminie 16 lipca – 31 sierpnia 2018 r. Wysokość wnioskowanej dotacji: 5 000 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoœci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 573, z póŸźn. zm.) oferta złożona przez UKS KŁYŻÓW spełnia warunki okreœlone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowośœć realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśœl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest zmieszczona w BIP, w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej okreœlonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Print Friendly, PDF & Email