OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA

WÓJT GMINY PYSZNICA
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
woj. podkarpackie

RI.III.6733.30.2018 PYSZNICA, DNIA 07.12.2018 R.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA

Zgodnie z art. 131 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2096) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945)

zawiadamiam,
że wniesiono odwołania od decyzji Wójta Gminy Pysznica znak RI.III.6733.30.2018 z dnia 19.11.2018 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu STW7001_E” na działce nr ewid.1303/1, położonej w Jastkowicach przy ul. Sosnowej, obręb ewidencyjny
0003-Jastkowice, gmina Pysznica z wniosku Inwestora: P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa,
02-677 Warszawa w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Andrzej Bartosiński.

Odwołania wraz z aktami sprawy zostało przesłane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Tarnobrzegu pismem znak: RI.III.6733.30.2018 z dnia 07.12.2018 r.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”.
W związku z powyższym strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Pysznicy, ulica Wolności nr 322 (pokój nr 4), w godzinach urzędowania tj. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, tel. kontaktowy 15 841 09 34.

Data publikacji obwieszczenia 07.12.2018 r.

Z up. Wójta

Witold Pietroniec
Zastępca Wójta

Print Friendly, PDF & Email