Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY PYSZNICA
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
woj. Podkarpackie

RI.III.6733.37.2017 Pysznica, dnia 05.01.2018 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m:
że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym z wniosku Inwestora – P4 Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Bartosińskiego, zam. 30-071 Kraków ul. Gramatyka 1/41 w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu STW7001B” na działce nr ewid. 1339 położonej w Jastkowicach przy ul. Sosnowej, obręb ewidencyjny 0003-Jastkowice, gmina Pysznica

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) w Urzędzie Gminy w Pysznicy /pokój nr 4/ w godzinach od 7.00 do 15.00, telefon kontaktowy: 15 841 09 34.

Uwagi i zastrzeżenia stron zostaną włączone do akt sprawy i rozstrzygnięte będą w treści decyzji.

Data publikacji obwieszczenia 05.01.2018 r.

Wójt
Tadeusz Bąk

 

Print Friendly, PDF & Email