Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY PYSZNICA
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
woj. Podkarpackie

RI.III.6733.8.2018 Pysznica, dnia 10.07.2018 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA

o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m:
iż w prowadzonym przez Wójta Gminy Pysznica postępowaniu administracyjnym z wniosku Inwestora – PL 2014 Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Kamil Krupiński w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa stacji bazowej transmisji danych Nr BT-26267-Jastkowice” na działkach nr ewid.1405/3, 1406/1, 1406/2, położonych w Jastkowicach przy ul. Sosnowej, obręb ewidencyjny 0003-Jastkowice, gmina Pysznica

dokonano uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez:
Starostę Powiatu Stalowowolskiego w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych rolniczo – BEZ ODPOWIEDZI – uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane;
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody – BEZ ODPOWIEDZI – uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku nie wyrażenia stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – uznaje się za uzgodnienie decyzji;
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią – uzgodniono pozytywnie – decyzja znak:RZ.RPP.611.487.2018.MW z dnia 3 lipca 2018 r. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stalowej Woli, w odniesieniu do ochrony melioracji wodnych – BEZ ODPOWIEDZI – uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane.

Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania ww. decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) w Urzędzie Gminy w Pysznicy /pokój nr 4 / w godzinach od 7.00 do 15.00, telefon kontaktowy: 15 841 09 34.

Uwagi i zastrzeżenia stron zostaną włączone do akt sprawy i rozstrzygnięte będą w treści decyzji.

Data publikacji obwieszczenia 10.07.2018 r.

Wójt Tadeusz Bąk

 

Print Friendly, PDF & Email