OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY PYSZNICA
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
woj. podkarpackie

Pysznica, dnia 14.09.2018 r.
RI.III.6733.30.2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA
o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na wniosek Inwestora – P4 Sp. z o.o. z siedzibą 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7, w imieniu której wystąpił Pełnomocnik Pan Andrzej Bartosiński

z a w i a d a m i a m:

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu STW7001_E” na działce nr ewid. 1303/1 położonej w miejscowości Jastkowice, gmina Pysznica.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) w Urzędzie Gminy w Pysznicy / pokój nr 4 / w godzinach od 7.00 do 15.00, telefon kontaktowy: 15 841 09 34.

Uwagi i zastrzeżenia stron zostaną włączone do akt sprawy i rozstrzygnięte będą w treści decyzji.

Data publikacji obwieszczenia 14.09.2018 r.

Print Friendly, PDF & Email