Obwieszczenie Wójta Gminy Pysznica o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY PYSZNICA
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
woj. podkarpackie

RI.III.6733.38.2017 Pysznica, dnia 01.12.2017r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA
o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1073) oraz na wniosek z dnia 29.11.2017r. Inwestora: Gminy Pysznica, 37-403 Pysznica, ul. Wolności 322, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Adam Maksymiuk,
Biuro Projektowe MAKSPROJEKT, 21-040 Świdnik, ul. Ratajczaka 10

z a w i a d a m i a m:

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 2746, 2761, 2762, 2769, 3771/1, 3778 położonych w obrębie ewidencyjnym Pysznica, gmina Pysznica oraz na działkach nr ewid.: 385, 386/1, 386/2, 386/3, 397, 414/1, 414/2, 422, 426, 433/1, 433/2, 442, 447/1, 450, 451/2, 455/1, 464/1, 464/2, 474, 475, 481/2, 483, 488, 492/1, 498, 505, 507, 508, 519, 521, 525/2, 533/2, 534, 537; 541/1, 547/3, 548, 555/1, 556, 560/1, 563, 566, 572/2, 572/3, 573/1, 581/2, 585/3, 585/4, 1054/2; 1057/2 ;1060, 1061, 1062/2, 1062/3, 1062/7, 1063/2, 1063/3, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1090, 1092, 1095, 1096, 1097/1, 1098, 1099, 1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1109/2, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126; 1162; 1163/1, 1163/2, 1164, 1165, 1166/1, 1166/2, 1167/1, 1167/2, 1168/2, 1169, 1663/1; 1664, 1665, 1667, 1669; 1670, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1678, 1679, 1681/1, 1681/2, 1682, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692/1, 1692/2, 1693, 1694/1, 1694/2, 1694/3, 1695, 1696/1, 1696/2, 1696/3, 1697, 1698/1, 1699, 1700; 1701, 1702/1, 1703/1, 1703/3, 1703/4, 1703/5, 1704/3, 1704/4, 1705/1, 1707, 1709/3, 1709/4, 1710/1, 1710/2, 1712/3, 1712/4, 1713/1, 1713/2, 1718, 1720, 1721/2, 1721/8, 1723/1, 1723/2, 1725/1, 1725/3, 1727, 1728, 1730, 1732, 1733, 1735, 1737/1, 1738/1, 1738/2, 1741, 1742, 1743/5, 1743/8, 1743/9, 1743/10, 1746/1, 1747, 1750, 1751, 1752, 1755, 1756, 1757/1, 1757/4, 1759/1, 1760/1, 1761/2, 1763/2, 1763/3, 1763/8, 1764/1, 1764/2, 1764/3, 1774/2, 1776/4, 1778, 1783/1, 1784/3, 1784/4, 1785/1, 1787/1, 1789/1, 1796/1, 1798/1, 1800/1, 1805/1, 1811/1, 1812/1, 1813/1, 1814, 1815/2, 1817/3, 1820/2, 1820/3, 1823/1, 1824/1, 1824/3, 1825, 1832, 1833, 1834, 1885/2, 1926/2, 1926/6, 1926/7, 1926/16, 1926/17, 1926/22, 1926/23, 1926/26; 1926/27; 1926/28, 1929/1, 1930/1, 1931, 1934, 1935/1, 1935/2, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941/2, 1941/5, 1941/18, 1941/21, 1941/22, 1941/23, 1941/31, 1941/32, 1941/34, 1941/38, 1941/47; 1941/48, 1941/50, 1941/51, 1941/56, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964/1, 1964/2, 1965, 1966, 1968/2, 1968/5, 1968/6, 1968/9, 1968/10, 1968/11, 1968/14, 1970/1, 1970/2, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977; 1978/1; 1979, 1980, 1981/1, 1982, 1983, 1984, 1985/1, 1985/2, 1986, 1987/1, 1987/2, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997/1, 1997/2, 1998, 1999, 2000/1, 2000/2, 2001, 2002, 2002/2, 2002/6, 2002/9, 2002/12, 2002/13, 2002/14, 2002/15, 2002/16, 2002/17, 2002/19, 2002/22, 2002/26, 2002/29, 2002/32, 2002/33; 2002/34; 2002/35; 2002/36; 2002/37; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013/1, 2013/2, 2014, 2015; 2016, 2017, 2019/1, 2019/3, 2019/4, 2019/5, 2019/6, 2019/7, 2019/9, 2019/10, 2019/11, 2019/12, 2019/16, 2019/20, 2022/7, 2022/9, 2022/10, 2022/14, 2022/16, 2022/18, 2022/22; 2022/23, 2022/24; 2022/25, 2022/26, 2022/27, 2022/32, 2022/33, 2022/34, 2022/36, 2022/37, 2022/40, 2022/41, 2022/43, 2022/44, 2023, 2024, 2026, 2027, 2028, 2029, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035/1, 2035/2, 2036/2, 2036/3, 2036/4, 2036/5, 2036/6, 2037, 2038, 2039, 2040/1, 2043/1, 2044, 2046/2, 2047, 2050, 2058; 2059/1, 2059/2, 2059/3, 2059/4, 2059/5, 2059/6, 2059/11, 2059/12, 2060/2, 2060/4, 2060/5, 2060/9, 2060/10, 2060/11, 2060/12, 2060/13, 2060/14, 2060/16, 2063/1, 2063/2, 2064, 2065/1, 2065/3, 2065/4, 2066/1, 2066/2, 2067/1, 2069/1, 2069/2, 2069/3, 2071, 2072/1, 2072/2, 2073, 2074/2, 2076/1, 2076/2, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082/2, 2082/1, 2082/3, 2083/1, 2083/2, 2084/1, 2084/2, 2085/1, 2085/3, 2085/4, 2086; 2087/2, 2087/3, 2088/2, 2089/4, 2089/5, 2090/1, 2090/4, 2092/1, 2093, 2094/2, 2094/4, 2095/1, 2095/2, 2096, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2577, 2802/1, 2802/2, 2804/1, 2804/2, 2804/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Kłyżów, gmina Pysznica.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) w Urzędzie Gminy w Pysznicy / pokój nr 4 / w godzinach od 7.00 do 15.00, telefon kontaktowy: 15 841 09 34.

Uwagi i zastrzeżenia stron zostaną włączone do akt sprawy i rozstrzygnięte będą w treści decyzji.

Data publikacji obwieszczenia 01.12.2017r.

Z up. Wójta

Stanisław Paleń
Sekretarz Gminy

Print Friendly, PDF & Email