Informacje zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.) poniżej udostępnia się następujące informacje:

w 2019 r.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

W drodze przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Pysznica został wyłoniony Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznica, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica, który
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na mocy umowy świadczył usługę odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Pysznica.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

Odpady komunalne zebrane selektywnie, odpady zmieszane, pozostałości po segregacji odpadów oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne z terenu Gminy Pysznica przekazywane są do Instalacji Komunalnej – Zakładu Mechaniczno-biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych; ul. Centralny Okręg Przemysłowy 25; 37-450 Stalowa Wola.

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

Informacja o osiągniętych przez gminę poziomach zostanie wpisana po zatwierdzeniu sprawozdania, które gminy mają przesłać wyjątkowo w tym roku do 31 sierpnia 2020r.

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierająca:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,

W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na terenie gminy został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
( PSOK), ul. Komunalna 2; 37-403 Pysznica.

PSZOK został utworzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznicy, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica.

Zebrane odpady komunalne z terenu Gminy przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości w PSZOK. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W PSZOK zbierane są odpady komunalne wymienione w uchwale Rady Gminy Pysznica w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, tj.:

 • papier i tektura (czasopisma, gazety, opakowania z papieru i tektury itp.);
 • tworzywa sztuczne (folia, opakowania z tworzyw sztucznych itp.);
 • szkło (w tym opakowania ze szkła);
 • metale;
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady budowlane powstałe w trakcie bieżących remontów niewymagających odpowiednich decyzji (pozwolenie bądź zgłoszenie robót budowlanych);
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • opony;
 • odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, odpadowe oleje, pozostałości po środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach i innych niebezpiecznych używanych w gospodarstwie);
 • inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych;
 • odzież i tekstylia;
 • odpady zielone;
 • popiół.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczy usługi od poniedziałku do soboty w godzinach od 700 do 1500 z wyjątkiem świąt.

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm.), zawierające:

–firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

–adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest dwa razy w roku przez podmiot świadczący usługi to jest Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznica, ul. Wolności 295,
37 – 403 Pysznica.

Ponadto mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczać zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK znajdujący się na terenie Zakładu Segregacji Odpadów w Pysznicy
ul. Komunalna 2.

Opracowała : Małgorzata Wieteska

w 2018 r.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
W drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pysznica został wyłoniony Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznica, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica, który
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na mocy umowy świadczył usługę odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Pysznica.
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
Odpady komunalne zebrane selektywnie z terenu Gminy Pysznica przekazywane są do Zakładu Segregacji Odpadów w Pysznicy, ul. Komunalna 2. Natomiast odpady zmieszane, pozostałości po segregacji odpadów zebranych z terenu Gminy Pysznica przekazywane są do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) Zakładu Mechaniczno-biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych; ul. Centralny Okręg Przemysłowy 25;
37-450 Stalowa Wola. Odpady ulegające biodegradacji były przekazywane do Instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów w Stalowej Woli,
ul. Centralny Okręg Przemysłowy 25; 37-450 Stalowa Wola.
Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w roku 2018 poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych wynosił 29,168 % w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. W związku z powyższym: poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2018 r. został osiągnięty( do 40%).
Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167 ) Gmina Pysznica w roku 2018 osiągnęła 45,85% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczonego łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgonie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2018 r. wynosił od 30 %, wobec powyższego Gmina Pysznica osiągając wynik 45,85 % wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotowym rozporządzeniem.
Gmina Pysznica w roku 2018 r. osiągnęła 100 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (remontowo – budowlanych). Osiągnęła tym samym wymagany poziom recyklingu, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), który w roku 2018 wynosił 50 % dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierająca:
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,
W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na terenie gminy został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
( PSOK), ul. Komunalna 2; 37-403 Pysznica.
PSZOK został utworzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznicy, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica.
Zebrane odpady komunalne z terenu Gminy przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości w PSZOK. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W PSZOK zbierane są odpady komunalne wymienione w uchwale Rady Gminy Pysznica w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, tj.:
a) metal,
b) odpady budowlane i rozbiórkowe,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) baterie,
f) akumulatory,
g) opony,
h) przeterminowane leki,
i) chemikalia ( farby, lakiery, oleje, przeterminowane środki ochrony roślin)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczy usługi od poniedziałku do soboty w godzinach od 700 do 1800 z wyjątkiem świąt.
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący
z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm.), zawierające:
–firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
–adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy:
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest dwa razy w roku przez podmiot świadczący usługi to jest Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznica, ul. Wolności 295,
37 – 403 Pysznica.
Ponadto mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  PSZOK znajdujący się na terenie Zakładu Segregacji Odpadów w Pysznicy ul. Komunalna 2.

opracowała : Małgorzata Wieteska

w 2017 r.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
W drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pysznica został wyłoniony Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznica, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica, który
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. na mocy umowy świadczy usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Pysznica.
b) Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
Odpady komunalne zebrane selektywnie z terenu Gminy Pysznica przekazywane są do Zakładu Segregacji Odpadów w Pysznicy, ul. Komunalna 2. Natomiast odpady zmieszane, pozostałości po segregacji odpadów zebranych z terenu Gminy Pysznica przekazywane są do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) Zakładu Mechaniczno-biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych; ul. Centralny Okręg Przemysłowy 25;
37-450 Stalowa Wola. Odpady ulegające biodegradacji do Kompostowni Osadów
i Biokomponentów KOMWITA , 37-300 Leżajsk ul. Siedlanka Boczna 2
c) Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w roku 2017 poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych wynosi 31,108 % w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. W związku z powyższym: poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2017 r. został osiągnięty( 45%).
Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) Gmina Pysznica w roku 2017 osiągnęła 61,180% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczonego łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgonie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2017 r. wynosi 20 %, wobec powyższego Gmina Pysznica osiągając wynik 61,180 % wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotowym rozporządzeniem.
Gmina Pysznica w roku 2017r. osiągnęła 100 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (remontowo – budowlanych). Osiągnęła tym samym wymagany poziom recyklingu, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2167), który w roku 2017 wynosił 45 % dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
d) Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierająca:
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,
W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na terenie gminy został utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. PSZOK został utworzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznicy, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica.
Zebrane odpady komunalne z terenu Gminy przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości w PSZOK. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W PSZOK zbierane są odpady komunalne wymienione w uchwale Rady Gminy Pysznica w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, tj.:
a) metal,
b) odpady budowlane i rozbiórkowe,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) baterie,
f) akumulatory,
g) opony,
h) przeterminowane leki,
i) chemikalia ( farby, lakiery, oleje, przeterminowane środki ochrony roślin)
Punkt selektywnej zbiórki odpadów świadczy usługi w dniach i godzinach uzgodnionych przez gminę z przedsiębiorcą prowadzącym punkt (Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznica, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica).
e) Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący
z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688), zawierające:
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy;
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest dwa razy w roku przez podmiot świadczący usługi to jest Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznica, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica.
Ponadto mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK znajdujący się na terenie Zakładu Segregacji Odpadów w Pysznicy ul. Komunalna 2.

w 2016 r.

a) Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
W drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pysznica został wyłoniony Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznica, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica, który od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. na mocy umowy świadczy usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Pysznica.
b) Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
Odpady komunalne zebrane selektywnie z terenu Gminy Pysznica przekazywane są do Zakładu Segregacji Odpadów w Pysznicy, ul. Komunalna 2. Natomiast odpady zmieszane, pozostałości po segregacji odpadów zebranych z terenu Gminy Pysznica przekazywane są do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) Zakładu Mechaniczno-biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych; ul. Centralny Okręg Przemysłowy; 37-450 Stalowa Wola. Odpady ulegające biodegradacji do Kompostowni Osadów i Biokomponentów KOMWITA , 37-300 Leżajsk ul. Siedlanka Boczna 2
c) Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w roku 2016 poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych wynosi 0 % w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. W związku z powyższym: poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2016 r. został osiągnięty.
Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) Gmina Pysznica w roku 2016 osiągnęła 104,3% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczonego łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgonie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2016 r. wynosi 18 %, wobec powyższego Gmina Pysznica osiągając wynik 104,3 % wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotowym rozporządzeniem.
Gmina Pysznica w roku 2016r. osiągnęła 100 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (remontowo – budowlanych). Osiągnęła tym samym wymagany poziom recyklingu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), który w roku 2016 wynosił 42 % dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
d) Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierająca:
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,
W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na terenie gminy został utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. PSZOK został utworzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznicy, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica.
Zebrane odpady komunalne z terenu Gminy przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości w PSZOK. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W PSZOK zbierane są odpady komunalne wymienione w uchwale Rady Gminy Pysznica w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, tj.:
a) metal,
b) odpady budowlane i rozbiórkowe,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) baterie,
f) akumulatory,
g) opony,
h) przeterminowane leki,
i) chemikalia ( farby, lakiery, oleje, przeterminowane środki ochrony roślin)
Punkt selektywnej zbiórki odpadów świadczy usługi w dniach i godzinach uzgodnionych przez gminę z przedsiębiorcą prowadzącym punkt (Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznica, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica).
e) Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący
z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688), zawierające:
– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy;
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest dwa razy w roku przez podmiot świadczący usługi to jest Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznica, ul. Wolności 295,
37 – 403 Pysznica.
Ponadto mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK znajdujący się na terenie Zakładu Segregacji Odpadów w Pysznicy ul. Komunalna 2.

w 2015 r.

Ad. a
W drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pysznica został wyłoniony Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznica, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica, który
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015r. na mocy umowy świadczy usługę odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Pysznica.
Ad.b
Odpady komunalne zebrane selektywnie z terenu Gminy Pysznica przekazywane są do Zakładu Segregacji Odpadów w Pysznicy – Podlesie. Natomiast odpady zmieszane, pozostałości po segregacji odpadów zebranych z terenu Gminy Pysznica przekazywane są do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) A.S.A. w Tarnobrzegu. Odpady ulegające biodegradacji są przekazywane osobom fizycznym.
Ad.c
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w roku 2015 poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych wynosi 0 % w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru Gminy Pysznica, przekazanych do składowania wyniosła 0 Mg.
W związku z powyższym:
poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2015 r. został osiągnięty.
Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) Gmina Pysznica osiągnęła 50,1% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczonego łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgonie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2015 r. wynosi 16 %, wobec powyższego Gmina Pysznica osiągając wynik 50,1 % wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotowym rozporządzeniem.
Gmina Pysznica w roku 2015r. osiągnęła 100 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (remontowo – budowlanych). Osiągnęła tym samym wymagany poziom recyklingu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), który w roku 2015 wynosił 40 % dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Ad.d
W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na terenie gminy został utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. PSZOK został utworzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznicy, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica.
Zebrane odpady komunalne z terenu Gminy przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości w PSZOK. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W PSZOK zbierane są odpady komunalne wymienione w uchwale Rady Gminy Pysznica w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, tj.:
a) metal,
b) odpady budowlane i rozbiórkowe,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) baterie,
f) akumulatory,
g) opony,
h) przeterminowane leki,
i) chemikalia ( farby, lakiery, oleje, przeterminowane środki ochrony roślin)
Punkt selektywnej zbiórki odpadów świadczy usługi w dniach i godzinach uzgodnionych przez gminę z przedsiębiorcą prowadzącym punkt (Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznica, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica).

Ad. e
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest dwa razy w roku przez podmiot świadczący usługi to jest Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznica, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica.
Ponadto mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK znajdujący się na terenie Zakładu Segregacji Odpadów w Pysznicy – Podlesie.

w 2014 r.

a) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pysznica.
W drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pysznica został wyłoniony Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznica, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica, który od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015r. na mocy umowy świadczy usługę odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Pysznica.
b) Miejsca zagospodarowania odpadów.
Odpady komunalne zebrane selektywnie z terenu Gminy Pysznica przekazywane są do Zakładu Segregacji Odpadów w Pysznicy – Podlesie. Natomiast odpady zmieszane, pozostałości po segregacji odpadów zebranych z terenu Gminy Pysznica przekazywane są do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) A.S.A. w Tarnobrzegu. Odpady ulegające biodegradacji są przekazywane osobom fizycznym.
c) Osiągnięte wymagane poziomy recyklingu.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w roku 2014 poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych wynosi 0 % w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru Gminy Pysznica, przekazanych do składowania wyniosła 0 Mg. W związku z powyższym: poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2014 r. został osiągnięty. Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) Gmina Pysznica osiągnęła 36,0% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczonego łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgonie z rozporządzeniem poziom recyklingu na 2014 r. wynosi 14 %, wobec powyższego Gmina Pysznica osiągając wynik 36,0 % wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotowym rozporządzeniem.
Gmina Pysznica w roku 2014 r. osiągnęła 100% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (remontowo – budowlanych). Osiągnęła tym samym wymagany poziom recyklingu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), który w roku 2014 wynosił 38 % dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
d) Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na terenie gminy został utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. PSZOK został utworzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznicy, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica.
Zebrane odpady komunalne z terenu Gminy przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości w PSZOK. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych. W PSZOK zbierane są odpady komunalne wymienione w uchwale Rady Gminy Pysznica w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, tj.:
a)    metal,
b)    odpady budowlane i rozbiórkowe,
c)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d)    meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e)    baterie,
f)    akumulatory,
g)    opony,
h)    przeterminowane leki,
i)    chemikalia ( farby, lakiery, oleje, przeterminowane środki ochrony roślin).
Punkt selektywnej zbiórki odpadów świadczy usługi w dniach i godzinach uzgodnionych przez gminę z przedsiębiorcą prowadzącym punkt (Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznica, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica).

e) Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest dwa razy w roku przez podmiot świadczący usługi to jest Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznica, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica.
Ponadto mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  PSZOK znajdujący się na terenie Zakładu Segregacji Odpadów w Pysznicy – Podlesie.

Print Friendly, PDF & Email