Przepisy prawne

W 2016 roku Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy nadal będzie realizował zadanie związane z odbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Pysznica.
Dnia 5 lutego 2014 roku Rada Gminy Pysznica określiła, w stosownej uchwale, wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowy sposób świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Pysznica, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących terminach:
1) za styczeń i luty do 15 marca;
2) za marzec i kwiecień do 15 maja;
3) za maj i czerwiec do 15 lipca;
4) za lipiec i sierpień do 15 września;
5) za wrzesień i październik do 15 listopada;
6) za listopad i grudzień do 30 grudnia.
Możliwe jest uiszczanie z góry opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego; za półrocze roku kalendarzowego do dnia 15 stycznia za I półrocze danego roku kalendarzowego oraz do dnia 15 lipca za II półrocze danego roku kalendarzowego; za kwartał roku kalendarzowego do 15 dnia miesiąca po zakończeniu danego kwartału tj. do 15 stycznia, 15 kwietnia,15 lipca, 15 października. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana przez właścicieli nieruchomości przelewem lub gotówką na rachunek bankowy Gminy Pysznica nr 63943410252006169513110001.
Opłata jest naliczana na podstawie deklaracji złożonych przez osoby fizyczne zamieszkujące gminę Pysznica.
Wszyscy mieszkańcy w dniu wywozu odpadów mają obowiązek wystawienia pojemników i worków z odpadami przed swoją posesję do godz. 730. Nie wystawienie odpadów nie zwalnia mieszkańców z obowiązku uiszczenia opłat.
Dodatkowo uruchomiony został Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZO) – który jest zlokalizowany przy zakładzie segregacji odpadów w Pysznicy i czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 18:00 z wyjątkiem świąt. Do PSZO każdy z mieszkańców gminy Pysznica może własnym transportem dostarczyć odpady zebrane selektywnie (plastik, szkło, papier, odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci, odpady zielone np. skoszona trawa z ogródka) nieodpłatnie w godzinach pracy PSZO.
Nieodpłatny odbiór przeterminowanych leków prowadzi Apteka PANAX w Pysznicy, ul. Wolności 320.
Odpady wielkogabarytowe ( zużyte opony, sprzęt AGD) zbierane są dwa razy w roku tak jak w harmonogramie.
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podpisują umowę na odbieranie odpadów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy.
Odbiór odpadów, które nie są odpadami komunalnymi (np. budowlane) możliwy jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z ZGK Sp. z o.o. pod nr 512 473 910.

Czy wiesz że …
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zebrał na terenie gminy Pysznica 878 ton niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, które trafiły do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tarnobrzegu. Odpady te w 100% zostały przetworzone przez RIPOK.
Ilość odpadów selektywnie zebranych w 2014 roku wyniosła 382 ton, co pozwoliło na osiągniecie przez gminę Pysznica wymaganego wskaźnika recyklingu na poziomie 36 %.

Print Friendly, PDF & Email