Referat Spraw Obywatelskich

Izabela Kowalik – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój nr 5, tel. 15 841 00 16, e-mail: usc@pysznica.pl, e-mail: ikowalik@pysznica.pl
Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
•    przyjmowanie oświadczeń przewidzianych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz ustawie prawo o aktach stanu cywilnego;
•    prowadzenie spraw związanych z zawarciem małżeństwa;
•    kompletowanie i przechowywanie akt zbiorowych;
•    prowadzenie spraw związanych z aktami stanu cywilnego;
•    wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany imion i nazwisk;
•    opracowywanie projektów wniosków o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz organizowanie uroczystości ich wręczenia;
•    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych.
•    prowadzenie okresowych ocen bezpośrednio podległych pracowników.

Wioletta Mazur – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
pokój nr 5, tel. 15 841 00 16, e-mail: wmazur@pysznica.pl
Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
•    prowadzenie Rejestru Mieszkańców Gminy Pysznica oraz Rejestru zamieszkania cudzoziemców (zameldowania, wymeldowania, zgłaszanie wyjazdów za granicę)
•    wydawanie zaświadczeń z ww. rejestrów;
•    udostępnianie danych osobowych z ww. rejestrów;
•    nadawanie numeru PESEL;
•    sporządzanie wykazów  przedpoborowych;
•    sporządzanie wykazów dzieci dla placówek oświatowych,
•    prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych;
•    przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie imprez masowych;
•    prowadzenie stałego rejestru wyborców.

 

Print Friendly, PDF & Email