Referat Inwestycji i Zasobów Naturalnych

Osobą kierującą referatem jest Witold PietroniecZastępca Wójta Gminy
pokój nr 24, tel.: 15 841 00 04, e-mail: ug@pysznica.pl

Do zadań Zastępcy Wójta Gminy należy:
1. Prowadzenie spraw Gminy z zakresu edukacji publicznej  powierzonych przez Wójta Gminy odrębnym zarządzeniem.
2. Składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw.
3. Reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Wójtem.
4. Udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta.
W zakresie dodatkowych czynności:
Jako Kierownik Referatu Infrastruktury i Zasobów Naturalnych
1. Zapewnia sprawny przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz referatu.
2. Prowadzi bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników referatu, w szczególności odpowiada za zapewnienie w podległym referacie:
– prawidłowej i sprawnej organizacji wykonania zadań określonych w ustawach,
– uchwałach rady, zarządzeniach i innych aktach prawnych oraz zabezpieczenie,
– odpowiednich warunków i środków pracy, w szczególności terminowości i rzetelności,
–  należytego załatwianie spraw, zgodnie z przepisami KPA oraz ustaleniami Instrukcji Kancelaryjnej,
– należytego przygotowania wydawanych dokumentów.

W referacie pracują następujące osoby:

Ryszard Szado (RI.I) – stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej
pokój nr 23, tel. 15 841 01 12, e-mail: infrastruktura@pysznica.pl

W zakresie drogownictwa
1. Wykonywanie zadań techniczno- organizacyjnych w sprawach należących do zarządu dróg i obiektów mostowych zaliczonych do kategorii gminnych.
2. Uczestnictwo w ustalaniu zakresu robót utrzymaniowych na drogach i obiektach zaliczanych do kategorii dróg powiatowych.
3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad oznakowaniem dróg publicznych w gminie i przestrzeganiem zasad ruchu drogowego.
4. Planowanie i organizowanie zimowego utrzymania dróg w gminie.
5. Planowanie i organizowanie budowy i remontów zadaszeń przystankowych i zatok autobusowych.
6. Wnioskowanie w sprawach zaliczania dróg do odpowiedniej kategorii.
7. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej z zakresu drogownictwa.
W zakresie wodociągu i kanalizacji:
1. Prowadzenie spraw dotyczących przygotowania inwestycji i remontów w zakresie wodociągowania i kanalizacji oraz inwestycji towarzyszących.
Przeprowadzanie postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych
1. Prowadzenie wstępnego postępowania formalno – prawnego.
2. Proponowanie właściwej formy zamówienia publicznego.
3. Organizowanie przetargów , a w szczególności opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu, publikacje, opracowywanie innych niezbędnych dokumentów.
4. Obsługa organizacyjna komisji przetargowej:
5. Zawiadamianie oferentów o rozstrzygnięciach przetargów.
6. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów w przypadkach ewentualnych protestów  i odwołań.

…….. (RI.II) – stanowisko pracy ds. inwestycji
pokój nr 23, tel. 15 841 01 12, e-mail: inwestycje@pysznica.pl

1. Przygotowywanie realizacji inwestycji gminnych, prowadzenie remontów obiektów gminnych oraz bieżące utrzymanie infrastruktury.
2. Opracowywanie zakresów rzeczowych dla poszczególnych inwestycji.
3. Współpraca z inspektorami nadzoru.
4. Nadzorowanie przebiegu robót inwestycyjnych i remontów pod kątem realizacji umów z wykonawcami, rozliczeń z przyznanych środków oraz zgodności z dokumentacją techniczną  i wymogami prawa.
5. Udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji  inwestycji.
6. Uczestnictwo w odbiorach i rozliczeniach końcowych inwestycji.
7. Uczestnictwo w komisjach przetargowych.
8. Współpraca przy pozyskiwaniu środków pomocowych.
9. Współudział przy przygotowywaniu wniosków  do właściwych organów o przyznanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej.
10. Rozliczanie środków pomocowych i z Unii Europejskiej.
Przeprowadzanie postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych
1. Prowadzenie wstępnego postępowania  formalno  – prawnego.
2. Proponowanie właściwej formy zamówienia publicznego.
3. Organizowanie przetargów, a w szczególności opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o przetargu, publikacje, opracowywanie innych niezbędnych dokumentów.
4. Obsługa organizacyjna komisji przetargowej.
5.   Zawiadamianie oferentów o rozstrzygnięciach przetargów.
6.  Przygotowywanie niezbędnych dokumentów w przypadkach ewentualnych protestów i odwołań.

Jarosław Iwan (RI.III) – stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i inwestycji
pokój nr 23, tel. 15 841 01 98, e-mail: zamowienia@pysznica.pl

1. Prowadzenie spraw przygotowania robót budowlanych, dostaw,  usług z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Prowadzenie gminnego rejestru postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych.
3. Przeprowadzanie postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych.
4.   Obsługa organizacyjna komisji przetargowej.
5.  Zawiadamianie oferentów o rozstrzygnięciach przetargów.
6.  Przygotowywanie niezbędnych dokumentów w przypadkach ewentualnych protestów  i odwołań.
4. Przygotowywanie lub współudział w przygotowywaniu umów z wykonawcami.
5. Gromadzenie i przechowywanie niezbędnych materiałów związanych z postępowaniami  o zamówienia publiczne ( dokumentacja techniczna, pozwolenie, umowa, protokoły odbioru, rozliczenia, sprawozdania, nadzór inwestorski,  dziennik budowy i inne ).
6. Stosowanie innych procedur obowiązujących w sytuacji, gdy zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej.
7. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie terenów gminnych w sposób szczególny.
8. Oświetlenie uliczne oraz budynków gminnych, nadzorowanie umów o konserwacje oświetlenia ulicznego, przygotowanie zużycia energii do przetargów.
9. Sporządzanie umów z wykonawcami prac zleconych przez Wójta Gminy.
10. Współpraca przy przygotowaniu wniosków unijnych.
11. Przygotowanie i realizacja zamówień poza ustawą PZP.

Anna Wojtala (RI.IV) – stanowisko pracy ds. gospodarowania nieruchomościami gminnymi
pokój nr 4, tel. 15 841 09 34, e-mail: awojtala@pysznica.pl

1. Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Udostępnianie projektów założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmian tego planu do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści.
4. Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego zagospodarowania i o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.
5. Uzgadnianie projektu planu miejscowego z zainteresowanymi organami.
6. Podejmowanie zleconych czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej.
7. Użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w drodze czynności cywilno-prawnych, ustalanie czynszu.
8. Numeracja porządkowa nieruchomości.
9. Nazewnictwo ulic.
10. Podziały nieruchomości.
11. Prowadzenie rejestru aktów notarialnych,
12. Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości

Paulina Mierzwa (RI.V) – stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego
pokój nr 4, tel. 15 841 09 34, e-mail: planowanie@pysznica.pl

1. Prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie:
 wydania decyzji warunkach zabudowy,
 zmian decyzji warunkach zabudowy,
 przeniesienia decyzji warunkach zabudowy.
2. Wydawanie wypisów i wyrysów z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
3. Wydawanie wypisów i wyrysów ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
4. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
5. Przygotowanie dokumentacji związanej z udzielaniem zamówienia na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizami urbanistycznymi.
6. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki.

Artur Stelmach (RI.VI) – stanowisko pracy ds. gospodarowania nieruchomościami gminnymi i planowania przestrzennego
pokój nr 4, tel. 15 841 09 34, e-mail: planowanie@pysznica.pl

1. Podejmowanie zleconych czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej.
2. Najmy, dzierżawy nieruchomości w drodze czynności cywilno-prawnych, ustalanie czynszu.
3. Przygotowanie decyzji w sprawach oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Rozgraniczenia nieruchomości.
5. Sprzedaż nieruchomości.
6. Decyzje na wycinkę drzew.
7. Prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
8. Prowadzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie zmian decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
9. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Małgorzata Wieteska (RI.VII) – stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki wodnej
pokój nr 26, tel. 841 01 32, e-mail: srodowisko@pysznica.pl

1. Współuczestniczenie w sporządzaniu założeń i planów społeczno – gospodarczych oraz zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej ochrony środowiska.
2. Współudział w opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska i sporządzaniu raportów  z wykonania tego Programu.
3. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
4. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
5. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony zasobów środowiska.
6. Przygotowywanie opinii do decyzji w sprawie eksploatacji złóż kopalin zlokalizowanych na terenie gminy.
7. Prowadzenie spraw w zakresie opiniowania projektów prac geologicznych pod kątem zgodności z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
8. Przygotowywanie opinii projektów rekultywacji gruntów.
9. Prowadzenie spraw w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska.
10. Prowadzenie spraw w zakresie opiniowania lokalizacji inwestycji pod względem szkodliwości dla środowiska.
11. Ustalanie opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.
12. Załatwianie spraw interwencyjnych związanych z korzystaniem ze środowiska.
13. Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie.
14. Egzekwowanie postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie.
15. Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (aktualizacja sprawozdania).
16. Realizacja Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Podkarpackiej (sprawozdawczość  i prowadzenie działań edukacyjnych).
17. Prowadzenie postępowań w zakresie wycieku nieczystości ciekłych.
18. Udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych o właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych.
19. Ochrona bezdomnych zwierząt.
20. Rozliczanie opłat koncesyjnych i kar za nielegalne wydobycie kopalin.
W zakresie ochrony zwierząt:
1. Przygotowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Nadzór nad realizacją zadań wynikających z programu opieki nad zwierzęta bezdomnymi.                   
3. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną.
4. Współpraca z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.
5. Prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt.
6. Współpraca z odpowiednimi instytucjami w zakresie odbierania zwierzęcia rażąco zaniedbywanego i okrutnie traktowanego.
7. Zapewnienie opieki dla zwierząt bezdomnych z terenu Gminy.
W zakresie rolnictwa:
1. Współpraca z rolnikami w szczególności w zakresie doradztwa oraz informowania o możliwości korzystania ze szkoleń i kursów.
2. Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych, w tym w szczególności zwalczania wścieklizny.
3. Współpraca ze służbami doradztwa rolniczego i innymi jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa, w tym służbami w zakresie ochrony roślin.
4. Współdziałanie z organizacjami zajmującymi się łowiectwem, hodowlą i ochroną zwierzyny.
5. Opracowanie sprawozdań dotyczących upraw maku na terenie gminy.
6. Współdziałanie z dzierżawcami obwodów łowieckich w opiniowaniu rocznych planów prowadzenie spraw związanych z gospodarką rolną.
7. Wydawanie zaświadczeń dla rolników o położeniu gruntu w Naturze 2000.
8. Nadzór nad wspólnotami gruntowymi.
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
1. Prowadzenie postępowań dotyczących usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania/magazynowania.
2. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej dla podmiotów odbierających odpady komunalne.
3. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prowadzenia prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególnym zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi  w Gminie.
5. Sporządzenie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie.
6. Współudział w przygotowywaniu dokumentacji i materiałów do przeprowadzenia przetargów związanych z wyborem podmiotu, który będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (SIWZ) oraz w przygotowywaniu projektów umów.
7. Przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i od firm zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych.
8. Przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
9. Umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty  informacji dot. gospdoarki odpadami komunalnymi.
10. Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
11. Opiniowanie i uzgodnienie Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami.
12. Nadzorowanie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
13. Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne.
W zakresie gospodarki wodnej:
1. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie funkcjonowania urządzeń wodnych oraz inwestycji melioracyjnych na ternie gminy.
2. Rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruncie do stanu poprzedniego.
3. Nakazywanie przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
4. Zatwierdzanie ugody ustalającej zmiany stanu wody na gruntach.
5. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.
6. Wyrażanie zgody na utworzenie kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w formie uchwały, będącej aktem prawa miejscowego.

Print Friendly, PDF & Email