Referat Rozwoju Infrastruktury i Zasobów Naturalnych

Osobą kierującą referatem jest Zastępca Wójta
pokój nr …, tel.: …., e-mail: …
Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:
•    nadzorowania zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych;
•    nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji gminnych;
•    nadzór nad przygotowaniem i prowadzeniem remontów gminnych;
•    udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji;
•    nadzorowanie wszelkich spraw z zakresu remontów bieżących i napraw w nieruchomościach gminnych;
•    nadzór nad sprawowaniem zarządu lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własności Gminy;
•    nadzór nad wykonywaniem zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych;
•    nadzorowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie środowiska oraz utrzymania czystości i porządku w Gminie;
•    nadzorowanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki przestrzennej;
•    prowadzenie okresowych ocen pracowników zatrudnionych w referacie rozwoju infrastruktury i zasobów naturalnych;
•    prowadzenie spraw związanych ze zbyciem nieruchomości stanowiących własność gminy;
•    podziały nieruchomości;
•    rozgraniczenie nieruchomości.

W referacie pracują następujące osoby:

Jarosław Iwan – stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej
pokój nr 23, tel. 15 841 01 98, e-mail: zamowienia@pysznica.pl
Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
•    uzgodnienia inwestycji przebiegających w pasie dróg gminnych;
•    licencje i koncesje transportu zbiorowego;
•    przygotowanie i informacja w sprawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Ryszard Szado – stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej
pokój nr 23, tel. 15 841 01 12, e-mail: infrastruktura@pysznica.pl

Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
– przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych, gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych.

Anna Wojtala– stanowisko pracy ds. gospodarowania nieruchomościami
pokój nr 4, tel. 15 841 09 34, e-mail: awojtala@pysznica.pl

Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
– najem i dzierżawa nieruchomości gminnych;
– nadawanie numeru domu;
– wydawanie decyzji w sprawie wycinki drzew;
– przyjmowanie wniosków o opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Paulina Mierzwa – stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego
pokój nr 4, tel. 15 841 09 34, e-mail: planowanie@pysznica.pl

Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
– wydawania decyzji o warunkach zabudowy, zmiany warunków, przeniesienie;
– wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
– wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki;
– wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Małgorzata Wieteska – stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki wodnej
pokój nr 21, tel. 841 01 32, e-mail: srodowisko@pysznica.pl

Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
• wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia;
• wydawanie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych;
• wydawanie decyzji w sprawie zakłóceń stosunków wodnych na gruncie;
• sprawy dotyczące ochrony zwierząt i zwalczanie zakaźnych chorób zwierzęcych;
• działania związane z ochroną przyrody i programem Natura 2000;
• naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;
• sprawozdawczość związana z gospodarką odpadami komunalnymi;
• sprawozdawczość z realizacji Programu Ochrony Powietrza;
• sprawozdawczość KPOŚK;
• opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
• wydawanie zaświadczeń dot. wspólnot gruntowych.

………………………– stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków finansowych z UE
pokój nr 21, tel. 15 841 01 32, e-mail: ……………………..

Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
– koordynowanie zadań związanych z możliwością pozyskiwania dla gminy funduszy z UE i innych źródeł;
– przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminy kwalifikujących się do wsparcia w ramach Unii Europejskiej;
– opracowanie w formie elektronicznej i pisemnej wniosków do właściwych organów o przyznanie funduszy i innych środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej;
– monitorowanie i ocena realizowanych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej;
– tworzenie dokumentacji i projektów pozwalających na pozyskiwanie funduszy pomocowych krajowych i unijnych;
– opracowanie i modyfikowanie planów rozwoju lokalnego oraz strategii rozwoju gminy;
– ewidencja aktów notarialnych;
– rozliczanie finansowe inwestycji finansowanych przy współudziale środków pomocowych.

Adrian Świątek – stanowisko pracy ds. inwestycji
pokój nr 23, tel. 15 841 01 12, e-mail: inwestycje@pysznica.pl

Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
– przygotowywanie realizacji inwestycji gminnych;
– prowadzenie remontów obiektów gminnych oraz bieżące utrzymanie infrastruktury;
– opracowywanie zakresów rzeczowych dla poszczególnych inwestycji;
– współpraca przy przeprowadzaniu postępowań o udzielanie  zamówień publicznych;
– współpraca z inspektorami nadzoru;
– nadzorowanie przebiegu robót inwestycyjnych i remontów pod kątem realizacji umów z wykonawcami, rozliczeń z przyznanych środków oraz zgodności z dokumentacją techniczną  i wymogami prawa;
– udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji;
– uczestnictwo w odbiorach i rozliczeniach końcowych inwestycji;
– uczestnictwo w komisjach przetargowych;
– współpraca przy pozyskiwaniu środków pomocowych;
– współudział przy przygotowywaniu wniosków  do właściwych organów o przyznanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej.

Print Friendly, PDF & Email