Referat Organizacyjny

Osobą kierującą referatem jest Sekretarz Gminy Marta Pawleniak
pokój nr …, tel.: …………, e-mail: sekretarz@pysznica.pl

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:
wykonywanie zadań kierownika administracyjnego urzędu,w tym: prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną urzędu, opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk, opracowywanie regulaminu organizacyjnego urzędu, zapewnienie dla urzędu warunków lokalowych i wyposażenia techniczno-biurowego, nadzór na przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej, kpa, organizacji i dyscypliny pracy, koordynowanie spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników Urzędu;
współpraca z radą i komisjami rady w zakresie realizowanych zadań;
koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów uchwał rady oraz prac związanych z organizacją posiedzeń rady i komisji;
przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
czuwanie nad realizacją i terminowością wykonywania zadań w urzędzie;
przedstawianie wójtowi propozycji do powierzenia określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których w dniu opracowywania niniejszego regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonywania nastąpi w czasie przyszłym;
nadzorowanie realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem referendów i wyborów;
nadzór nad treścią zadań treścią materiałów o gminie, kontakty z mediami;
nadzór nad siecią informatyczną w urzędzie;
nadzór nad BIP, stroną internetową;
prowadzenie okresowych ocen zatrudnionych w referacie organizacyjnym;
koordynowanie prac związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze;
prowadzenie służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników oraz przeprowadzenie egzaminów w tym zakresie.

W referacie organizacyjnym pracują następujące osoby:

Anastazja Chmiel – sekretarka
sekretariat – pokój nr 24, tel. 15 841 00 04, e-mail: ug@pysznica.pl

Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
– przyjmowanie podań, pism;
– obsługa kancelaryjna wójta i urzędu gminy.

Marta Gleich – stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy
pokój nr 30, tel. 15 841 00 18, e-mail: biuro.rady@pysznica.pl

Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
– obsługa rady i wójta;
– przeprowadzanie wyborów i referendów;
– prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

Beata Biały – stanowisko pracy ds. promocji oraz współpracy krajowej i zagranicznej
pokój nr 22, tel. 15 841 01 03, e-mail: promocja@pysznica.pl

Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
– promocja gminy;
– współpraca z organizacjami, jednostkami, instytucjami w kraju i za granicą;
– poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków w ramach Unii Europejskiej;
– aktywizacja środowiska lokalnego;
– prowadzenie strony internetowej gminy;
– redagowanie “Wieści Pysznickich”;
– rejestracja gospodarstw agroturystycznych;
– gromadzenie i publikowanie informacji o gminie;
– opieka nad zabytkami i miejscami pamięci.

Beata Kuziora – stanowisko pracy ds. kadrowych
pokój nr 33, tel.15 841 01 36, e-mail: kadry@pysznica.pl

Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
– prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu gminy i kierowników jednostek organizacyjnych;
– prowadzenie spraw społecznych: współpraca z PUP, OPS, współpraca z placówkami oświaty, kultury na terenie gminy;
– prowadzenie archiwum zakładowego.

Mariusz Sałach – stanowisko pracy ds. informatycznych
pok. nr 8, tel. 15 841 01 13, e-mail: informatyk.ug@pysznica.pl, e-mail: msalach@pysznica.pl

Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
– nadzorowanie eksploatacji oprogramowań funkcjonujących w urzędzie;
– wdrażanie programów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu;
– administrowanie lokalną siecią komputerową;
– przeciwdziałanie dostępności osób niepowołanych do systemu informatycznego;
– zapewnienie ciągłości funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie;
– podstawowa konserwacja sprzętu komputerowego i urządzeń techniki biurowej w urzędzie.

Print Friendly, PDF & Email