Referat Finansowy i Budżetu

Osobą kierująca referatem jest Skarbnik Gminy Grażyna Ożga
pokój nr 26, tel. 15 841 04 77, e-mail: skarbnik@pysznica.pl

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
– opracowywanie projektu budżetu Gminy i szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu, zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy o finansach publicznych;
– nadzór i koordynacja nad pracami związanymi ze sporządzaniem projektów planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych;
– nadzór nad realizacją zadań realizowanych z budżetu Gminy;
– prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
– dokonywanie okresowej analizy wykonywania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie i przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie;
– nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej;
– badanie zasadności i celowości realizowanych wydatków budżetowych;
– zapewnienie pod względem formalno-finansowym prawidłowości zawieranych umów oraz ich realizacji;
– zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
– opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, zakładowego planu obiegu dokumentów; -zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, zasad funkcjonowania kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem środkami publicznymi;
– kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę do wydawania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych;
– informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty;
– kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych;
– sporządzanie sprawozdań okresowych i rocznych z wykonania budżetu Gminy;
– współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i Urzędem Skarbowym w zakresie działania stanowiska;
– prowadzenie okresowych ocen bezpośrednio podległych pracowników.

W referacie pracują następujące osoby:
Renata Skrzypek – stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej, podatku dochodowego i VAT
pokój nr 29, tel. 15 841 00 25, e-mail: rskrzypek@pysznica.pl

Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
– prowadzenie księgowości budżetowej;
– sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu księgowości budżetowej;
– prowadzenie księgowości inwestycji i rozliczanie inwestycji po ich zakończeniu.

Katarzyna Siembida – stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej, podatku dochodowego i VAT
pokój nr 29, tel. 15 841 00 25, e-mail: ksiembida@pysznica.pl

Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
– wypłaty gotówkowe;
– przyjmowanie faktur;
– dokonywanie przelewów;
– prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych;
– rozliczanie dotacji przekazanych z budżetu gminy;
– prowadzenie funduszu sołeckiego.

Lidia Matyka – stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej, podatku dochodowego i VAT
pokój nr 28, tel. 15 841 09 36, e-mail: ug.pysznica@pro.onet.pl

Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
– prowadzenie ewidencji środków trwałych
– sporządzanie listy płac wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz wszystkich osób wykonujących pracę na umowę zlecenie i umowę o dzieło;
– prowadzenie rozliczeń pracowników z Urzędu Pracy;
– sporządzanie deklaracji PFRON;
– rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
– rozliczenia  z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
– księgowanie i rozliczanie ZFŚS;
– prowadzenie analityki konta sumy depozytowe;
– sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych w systemie informatycznym.

Ewa Jabłońska – stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej, podatku dochodowego i VAT
pokój nr 28, tel. 15 841 00 24, e-mail: ejablonska@pysznica.pl

Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
– podatek od środków transportowych;
– sporządzanie sprawozdań z dochodów od środków transportowych;
– fundusz sołecki;
– rozliczanie organizacji pozarządowych z udzielonych dotacji;
– przesyłanie sprawozdań z pomocy publicznej;
– klasyfikacja wydatków strukturalnych;
– ewidencja dochodów z tytułu najmu budynków mieszkalnych i użytkowych.

Celestyna Pawelic – stanowisko pracy ds. podatków i opłat
pokój nr 2, tel. 15 841 00 47, e-mail: podatki@pysznica.pl

Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
– sporządzanie wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości;
– wprowadzanie zmian geodezyjnych w kartach gospodarstw rolnych i nieruchomości;
– przyjmowanie informacji rolnych, leśnych i od nieruchomości od osób fizycznych i kontrola powszechności opodatkowania.

Elżbieta Kutyła – stanowisko pracy ds. podatków i opłat oraz zezwoleń na alkohol
pokój nr 1, tel. 15 841 00 47, e-mail: ekutyla@pysznica.pl

Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
– rejestracja działalności gospodarczej;
– wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym orz o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych ;
– wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
– współudział w pracach wymiaru podatków i opłat;
– prowadzenie egzekucji zaległości w podatkach i opłatach.

Patrycja Dębowska – stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej
pokój nr 2, tel. 15 841 00 47, e-mail: pdebowska@pysznica.pl

Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
– prowadzenie księgowości podatkowej;
– rozliczanie sołtysów;
– przeksięgowanie i zwrot nadpłat podatkowych;
– współudział w pracach wymiaru podatków i opłat;
– prowadzenie egzekucji zaległości w podatkach i opłatach.

Anna Sznaikart – stanowisko administracyjne ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pokój nr 27, tel. 15 841 00 24 e-mail: gok@pysznica.pl

Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
– prowadzenie ewidencji nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pysznica dla potrzeb gospodarki odpadami komunalnymi;
– przyjmowanie deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
– prowadzenie księgowości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
– sporządzanie sprawozdań z dochodów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
– prowadzenie egzekucji zaległości dotyczących opłat za odpady komunalne.

Monika Bajdo – stanowisko administracyjne ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pokój nr 27, tel. 15 814 21 11 e-mail: mbajdo@pysznica.pl

Do zadań na tym stanowisku należy w szczególności:
– prowadzenie ewidencji nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pysznica dla potrzeb gospodarki odpadami komunalnymi;
– przyjmowanie deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
– prowadzenie księgowości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
– sporządzanie sprawozdań z dochodów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
– prowadzenie egzekucji zaległości dotyczących opłat za odpady komunalne;
– prowadzenie podatku od środków transportowych;
– prowadzenie miesięcznej i rocznej sprawozdawczości z pomocy publicznej.

Print Friendly, PDF & Email