Referat Finansów i Budżetu

Osobą kierująca referatem jest Grażyna OżgaSkarbnik Gminy
pokój nr 21, tel. 15 841 04 77, e-mail: skarbnik@pysznica.pl

1. Prowadzenie gospodarki finansowej Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
a w szczególności:
 sprawowanie nadzoru nad służbami finansowymi Urzędu Gminy,
 kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań,
 wykonywanie obowiązków głównego księgowego budżetu,
 przygotowanie budżetu i nadzór nad jego realizacją,
 przygotowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej aktualizacja,
 przygotowanie informacji o wykonaniu budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze oraz opisowe sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu  z uwzględnieniem stopnia realizacji przedsięwzięć bieżących,
 nadzór i koordynacja prac związanych z przygotowaniem sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 koordynacja wszystkich spraw związanych z przeprowadzeniem rocznego sprawozdania finansowego,
2. Skarbnik może wydawać polecenia służbowe każdemu pracownikowi podległego mu referatu oraz każdemu pracownikowi Urzędu Gminy.
3. Wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń lub upoważnień.
W zakresie dodatkowych czynności:
Jako Kierownik Referatu Finansów i Budżetu oraz Referatu Podatków i Opłat:
1. Udziela informacji, pomocy i wsparcia organom jednostek organizacyjnych
i pomocniczych Gminy według właściwości rzeczowej.
2. Zapewnia sprawny przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz referatu.
3. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach Komisji Rady Gminy, zgodnie  z właściwością rzeczową.
4. Opracowuje projekty planów finansowych w zakresie zadań budżetowych.
5. Reprezentuje Gminę w sprawach wynikających z poleceń i upoważnień.
6. Prowadzi bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników referatu.
Skarbnik zapewnia opracowanie założeń projektu uchwały budżetowej, kontrolę realizacji budżetu, kontrolę finansów publicznych i nadzór nad gospodarką finansową gminy.
Skarbnik jest głównym księgowym budżetu i wykonuje zadania i obowiązki wynikające w szczególności z ustawy o finansach publicznych oraz ustawy  o rachunkowości.

W referacie pracują następujące osoby:

Renata Skrzypek (FN.I) – stanowisko ds. księgowości budżetowej
pokój nr 29, tel. 15 841 00 25, e-mail: rskrzypek@pysznica.pl

1. Prowadzenie wszystkich obowiązujących kont dziennika jednostkowego zgodnie z zakładowym planem kont.
2. Prowadzenie kont zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia”.
3. Prowadzenie konta 240 dotyczącego kaucji gwarancyjnych.
4. Prowadzenie ewidencji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5. Prowadzenie ewidencji kont pozabilansowych zgodnie z zakładowym planem kont.
6. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów realizowanych z udziałem środków z UE.
7. Sporządzanie sprawozdania finansowego z Funduszu Ochrony Środowiska OŚ4g.
8. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie prowadzonych spraw.
9. Księgowanie operacji związanych z płatnością przez terminale płatnicze.
10. Wykonywanie zastępstwa podczas nieobecności pracownika na stanowisku do spraw księgowości budżetowej.
11. Obsługa kasy fiskalnej podczas nieobecności pracownika.
12. Zastępstwo podczas nieobecności pracownika w zakresie podatku VAT.

Katarzyna Siembida (FN.II) – stanowisko ds. księgowości budżetowej
pokój nr 29, tel. 15 841 00 25, e-mail: ksiembida@pysznica.pl

1. Prowadzenie ewidencji księgowej należności z tytułu dochodów budżetowych (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu sprzedaży składników majątkowych – gruntów i drewna).
2. Obsługa księgowa w zakresie podatku od towarów i usług (wystawianie faktur zgodnie  z zawartymi umowami cywilnoprawnymi, sporządzanie rejestru cząstkowego sprzedaży  i rejestru cząstkowego zakupu Urzędu Gminy, kwalifikowanie faktur zakupu do zadeklarowania podatku naliczonego).
3. Obsługa kasy fiskalnej i sporządzanie raportów miesięcznych.
4. Ustalenie wstępnej proporcji i wskaźnika oraz coroczne jej przeliczanie i korygowanie zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
5. Sporządzanie zbiorczego rejestru sprzedaży i zbiorczego rejestru zakupu na podstawie rejestrów cząstkowych przygotowanych przez Urząd Gminy i Gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Sporządzanie i przedkładanie do właściwego urzędu skarbowego stosownych deklaracji oraz korekt deklaracji w zakresie rozliczania podatku VAT.
7. Generowanie i przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego na podstawie plików przekazywanych przez jednostki.
8. Ustalenie kwoty należnego/naliczonego podatku VAT.
9. Sporządzanie miesięcznego zestawienia obrotów i sald księgowanych należności.
10. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie prowadzonych spraw.
11. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej w zakresie stanowiska pracy.
12. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
13. Rozliczanie rocznych i okresowych inwentaryzacji majątku jednostki.
14. Opracowanie sprawozdań GUS w zakresie środków trwałych.
15. Naliczanie i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.
16. Wystawianie not obciążeniowych z tytułu zwrotu kosztów.

Ewa Jabłońska (FN.III) – stanowisko ds. rozliczeń finansowych
pokój nr 28, tel. 15 841 09 36, e-mail: ejablonska@pysznica.pl

1. Prowadzenie ewidencji księgowej należności z tytułu dochodów budżetowych (wpływy   z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu sprzedaży składników majątkowych – gruntów i drewna).
2. Obsługa księgowa w zakresie podatku od towarów i usług (wystawianie faktur zgodnie  z zawartymi umowami cywilnoprawnymi, sporządzanie rejestru cząstkowego sprzedaży   i rejestru cząstkowego zakupu Urzędu Gminy, kwalifikowanie faktur zakupu do zadeklarowania podatku naliczonego).
3. Obsługa kasy fiskalnej i sporządzanie raportów miesięcznych.
4. Ustalenie wstępnej proporcji i wskaźnika oraz coroczne jej przeliczanie i korygowanie zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
5. Sporządzanie zbiorczego rejestru sprzedaży i zbiorczego rejestru zakupu na podstawie rejestrów cząstkowych przygotowanych przez Urząd Gminy i Gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Sporządzanie i przedkładanie do właściwego urzędu skarbowego stosownych deklaracji oraz korekt deklaracji w zakresie rozliczania podatku VAT.
7. Generowanie i przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego na podstawie plików przekazywanych przez jednostki.
8. Ustalenie kwoty należnego/naliczonego podatku VAT.
9. Sporządzanie miesięcznego zestawienia obrotów i sald księgowanych należności.
10. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie prowadzonych spraw.
11. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej w zakresie stanowiska pracy.
12. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
13. Rozliczanie rocznych i okresowych inwentaryzacji majątku jednostki.
14. Opracowanie sprawozdań GUS w zakresie środków trwałych.
15. Naliczanie i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.
16. Wystawianie not obciążeniowych z tytułu zwrotu kosztów.

Lidia Matyka (FN.IV) – stanowisko ds. rozliczeń finansowych
pokój nr 28, tel. 15 841 09 36, e-mail: ug.pysznica@pro.onet.pl

1. Sporządzanie przelewów wszystkich należności finansowych.
2. Sporządzanie list płac.
3. Naliczanie do wypłaty zasiłków.
4. Rozliczanie składek ZUS.
5. Naliczanie potrąceń podatków i ich rozliczanie z Urzędem Skarbowym.
6. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.
7. Wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń.
8. Rozliczanie zaliczek, delegacji i ryczałtów.
9. Miesięczne rozliczanie, naliczanie potrąceń dotyczących płac, umów zleceń, umów o dzieło.
10. Zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń w ZUS pracowników urzędu gminy oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne.
11. Regulowanie należnych wpłat na PFRON.
12. Sporządzanie deklaracji i informacji PIT do Urzędu Skarbowego.
13. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu wynagrodzeń.
14. Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
15. Naliczanie i sporządzanie list wypłat diet Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych Rady Gminy i sołtysów.
16. Przygotowywanie rachunków do wypłaty.
17. Sporządzanie przelewów bankowych w systemie bankowości elektronicznej.

Print Friendly, PDF & Email