Zapraszamy na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

Wójt Gminy Pysznica oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy serdecznie zapraszają na nieodpłatne szkolenie pn. „Prawo a sprzedaż alkoholu”. Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców i sprzedawców prowadzących detaliczny i gastronomiczny obrót napojami alkoholowymi na terenie gminy Pysznica.

Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Pysznicy (parter, sala obrad) w dniu 13 września 2019 r. (piątek) w godzinach: 9:00 – 10:30

TEMATYKA SZKOLENIA:
Cz. I – Warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych m.in.: omówienie „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, omówienie art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, sprzedaż alkoholu nieletnim, odmowa sprzedaży, współpraca sprzedawców z GKRPA i Policją w zakresie respektowania obowiązków wynikających z otrzymanych z zezwoleń

Cz.II – Aspekty prawne kontroli sprzedawców napojów alkoholowych m.in.: podstawa prawna kontroli przez GKRPA , Policję i inne uprawnione instytucje, prawa kontrolowanego sprzedawcy, sankcje wynikające z naruszenia zasad sprzedaży napojów alkoholowych., konsekwencje cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (sytuacje, w których sprzedawca może zostać pozbawiony koncesji).

Realizator szkolenia:
Progres – Instytut Rozwoju i Edukacji Kamil Borkowski, Oddział w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9A, 35-025 Rzeszów.

ZGŁOSZENIA:
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu w terminie do 9 września 2019 roku osobiście w Urzędzie Gminy w Pysznicy przy ul. Wolności 322, pok.27 lub telefonicznie pod numerem telefonu 15 841 01 03 lub gkrpa@pysznica.pl

Szczegółowych informacji udziela Beata Biały.

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikaty o ukończeniu szkolenia.
Print Friendly, PDF & Email