Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

1.Wójt Gminy Pysznica informuje organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2.Termin rozpoczęcia konsultacji : 10 stycznia 2019 r.
3.Termin zakończenia konsultacji: 21 stycznia 2019 r.
4.Miejsca udostępniania treści projektu uchwały:
w formie elektronicznej:
– na stronie internetowej pysznica.pl w zakładce: Dla mieszkańców – organizacje pozarządowe
– na stronie BIP www.pysznica.bip.gmina.pl w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego
w formie papierowej:
– na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322
– w pokoju nr 22 w Urzędzie Gminy w Pysznicy

5.Sposób składania uwag:
Uwagi do projektu uchwały mogą być składane:
– w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Pysznicy lub listownie na adres Urząd Gminy w Pysznicy, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica
– w formie elektronicznej na adres: promocja@pysznica.pl

 

 

Print Friendly, PDF & Email