Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

 1. Wójt Gminy Pysznica informuje organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 2. Termin rozpoczęcia konsultacji : 15 kwietnia 2019 r.
 3. Termin zakończenia konsultacji: 25 kwietnia 2019 r.
 4. Miejsca udostępniania treści projektu uchwały:
  w formie elektronicznej:
 • na stronie internetowej pysznica.pl w zakładce: Dla mieszkańców – organizacje pozarządowe
 • na stronie BIP www.pysznica.bip.gmina.pl w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego
  w formie papierowej:
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322
 • w pokoju nr 22 w Urzędzie Gminy w Pysznicy
 1. Sposób składania uwag:
  Uwagi do projektu uchwały mogą być składane:
 • w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Pysznicy lub listownie na adres Urząd Gminy w Pysznicy, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica
 • w formie elektronicznej na adres: promocja@pysznica.pl
Print Friendly, PDF & Email