Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wójt Gminy Pysznica informuje, że w dniu 13 maj 2019 r. Stowarzyszenie Ziemi Jastkowickiej, Jastkowice, ul. Armii Krajowej 18, 37-403 Pysznica złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wierni Tradycji Jastkowickiej” – Zadanie zrealizowane będzie w terminie 02.8.2019 r. do 31.08.2019 r. w miejscowości Jastkowice. Zadanie obejmuje organizację i realizacją wydarzenia kulturalnego prezentującego dorobek społeczności lokalnej w zakresie promowania lokalnych artystów, zespołów ludowych kultywujących lokalne tradycje, obyczaje i dziedzictwo kulturowe oraz prezentujący i promujący rodzimy folklor i kulturę. Podczas trwania imprezy zostanie przeprowadzony konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz zostaną zaprezentowane regionalne potrawy i wypieki przygotowane przez członków stowarzyszenia. Podczas trwania imprezy wystąpią dwa zespoły muzyczne obrzędowe promujące lokalny folklor. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferta złożona przez Stowarzyszenie Ziemi Jastkowickiej w Jastkowicach spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Wójt Gminy Pysznica stwierdził celowość realizacji powyższego zadania publicznego. W związku z tym Wójt Gminy Pysznica w myśl art. 19a ust. 3 ustawy informuje, że w ciągu 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Oferta jest zmieszczona w BIP, w siedzibie organu jst na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Pysznicy (p. nr 24 sekretariat). Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Pysznica zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszenie Ziemi Jastkowickiej w Jastkowicach.

Print Friendly, PDF & Email