Informacja z przeprowadzonych konsultacji 6-23 października 2017 r.

Pysznica, dnia 27.10.2017 r.

Informacja z przeprowadzonych konsultacji

Wójt Gminy Pysznica informuje organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o przeprowadzeniu konsultacji w dniach 6-23 października 2017 r. dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Ilość podmiotów, które zgłosiły uwagi i opinie: 0
Ilość podmiotów, których uwagi zostały rozpatrzone: 0
Ilość podmiotów, których uwagi nie zostały rozpatrzone ze względów formalnych: 0
Uwagi i opinie, które zostały uwzględnione i wpłynęły na zmianę treści projektu uchwały: 0
Uwagi i opinie, które nie zostały uwzględnione wraz z uzasadnieniem
nieuwzględnienia: 0

Print Friendly, PDF & Email