Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały na temat Programu współpracy samorządu gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

1. Wójt Gminy Pysznica informuje organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały na temat Programu współpracy gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
2. Termin rozpoczęcia konsultacji : 20 października 2016 r.
3. Termin zakończenia konsultacji: 31 października 2016 r.
4. Miejsca udostępniania treści projektu uchwały:
w formie elektronicznej:
– na stronie internetowej pysznica.pl w zakładce: Dla mieszkańców – organizacje pozarządowe
– na stronie BIP www.pysznica.bip.gmina.pl w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego
w formie papierowej:
– na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Pysznicy
– w pokoju nr 22 w Urzędzie Gminy w Pysznicy

5. Sposób składania uwag:
Uwagi do projektu uchwały/zarządzenia mogą być składane:
– w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Pysznicy lub listownie na adres Urząd Gminy w Pysznicy, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica
– w formie elektronicznej na adres: promocja@pysznica.pl

 

Print Friendly, PDF & Email