Zapraszamy do udziału w konkursie kulinarnym

Regulamin Konkursu na najlepszy produkt regionalny X Królewskiego Jarmarku –Pysznica 2017
§ 1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Pysznica.
§ 2. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest podtrzymywanie tradycji charakterystycznych dla danego regionu oraz kultywowanie i popularyzację sztuki ludowej. Konkurs ma także na celu pobudzenie inicjatywy środowisk lokalnych poprzez zaangażowanie w promocję rodzimych produktów regionalnych.
§ 3. Kategorie Konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
1. Kategoria I –  produkty i dania mięsne
2. Kategoria II – produkty i dania jarskie
3. Kategoria III – wyroby piekarnicze i cukiernicze
4. Kategoria IV – nalewki i inne napoje tradycyjne
§ 4. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą osoby prywatne, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, które zgłoszą swój udział w konkursie do Organizatora na karcie zgłoszenia (wzór karty jak załącznik do regulaminu].
§ 5. Ogólne warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie osobiste, mailowe lub telefoniczne pod numer tel. 15 841 01 03  do 20 czerwca 2017 roku.
2. Zgłoszone produkty musza spełniać warunki produktu regionalnego czyli: surowce muszą pochodzić z danego obszaru geograficznego zamieszkałego przez wystawcę, wytwarzane tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji kultywowanych w naszym regionie oraz wytwarzane tradycyjnymi metodami w małej skali.
3. Jeden producent może zgłosić 1 produkt w każdej kategorii.
4. Organizator zapewni miejsce wystawowe, stół, ławki.
5. Finał Konkursu odbędzie się w 25 czerwca 2017 r.
6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
§ 7. Nagrody
1. Nagrodzone zostaną wystawcy, którzy zajmą od I do III miejsca w każdej kategorii.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.
3. Nagrody rzeczowe zostaną ufundowane przez Gminę Pysznica.
Wójt Gminy Pysznica
Tadeusz Bąk
 
Print Friendly, PDF & Email