Tworzymy program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem Programu współpracy na 2018 rok gminy Pysznica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest projekt programu współpracy na rok 2018.

Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w projekcie Programu na 2018 r. Prosimy szczególnie o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

Uwagi w wersji elektronicznej można odesłać na adres e-mail: promocja@pysznica.pl, natomiast w wersji papierowej można przesłać na adres: Urząd Gminy w Pysznicy, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy (pokój nr 22 lub 24).

Termin zgłaszania uwag – do 23 października 2017 r.

Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad przyszłorocznym programem !

Print Friendly, PDF & Email