Trwa przebudowa dróg w gminie Pysznica

W marcu rozpoczęły się prace obejmujące w Pysznicy ulice: Miła, Kolonia i Żwirowa oraz ulicę Fedorowskiego w Jastkowicach.
W ramach przebudowy wykonane zostaną roboty drogowe obejmujące m.in. roboty pomiarowe, mechaniczne wykonanie profilowania koryta wraz z zagęszczeniem podłoża, wyrównanie istniejącej podbudowy żwirowo- tłuczniowej tłuczniem kamiennym, mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej bitumicznej grysowo-żwirowej , skropienie bitumem warstwy wiążącej, mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo-żwirowej, plantowanie poboczy ręcznie wraz z mechanicznym zagęszczeniem obustronnie.
W najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni nietrwałych na drogach stanowiących własność gminy Pysznica.

Print Friendly, PDF & Email